Dotazník o štúdiu v zahraničí

Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky
2007

Milá študentka, milý študent,

ďakujeme Vám za záujem zúčastniť sa tohto dotazníkového výskumu, pretože Vaše názory a skúsenosti sú pre nás nesmierne dôležité. Dotazník je súčasťou empirického výskumu realizovaného v rámci dizertačnej práce. Je určený tým študentom, ktorí počas štúdia na univerzite alebo vysokej škole, absolvovali študijný pobyt na zahraničnej univerzite alebo vysokej škole.

Dotazník je anonymný a Vaše úprimné odpovede budú použité len na vedecko-výskumné účely. Vyplnenie dotazníka Vám nezaberie viac ako 15 minút.

Pri väčšine otázok vyberte vždy len jednu odpoveď, pri niektorých môžete označiť viacero odpovedí.

O výsledkoch zistených dotazníkom sa môžete informovať na www.fedu.uniba.sk

Za Vašu námahu, čas a pravdivé odpovede Vám vopred ďakujeme.

 1. Pohlavie:
  žena muž
 2. Vek:
 3. Študujem na univerzite (vysokej škole):
 4. V ktorej krajine ste absolvovali študijný pobyt?
 5. Na akej univerzite ste absolvovali študijný pobyt?
 6. V akom jazyku ste študovali?

 7. Navštevovali ste pred nástupom na študijný pobyt alebo počas neho jazykový kurz?
  áno nie
 8. Ako dlho trval Váš študijný pobyt?
 9. Ako ste sa dozvedeli o možnosti študovať v zahraničí?
 10. Čo vás motivovalo k štúdiu v zahraničí?

 11. Ako hodnotíte náročnosť štúdia?
 12. Ako hodnotíte úroveň vyučovania?
 13. Ako hodnotíte vybavenie školy:
 14. Aký spôsob prezentovania nových poznatkov prevládal?

 15. Aký spôsob hodnotenia prevládal?

 16. Ako hodnotíte vzťahy medzi učiteľmi a študentmi?
 17. Ako hodnotíte vzťahy medzi študentmi navzájom?
 18. Ako hodnotíte služby - knižnica, internet, jedáleň a pod.?
 19. Platili ste za štúdium?
  áno nie
 20. Ak ste platili, uveďte koľko za semester:
 21. Aké boli vaše mesačné náklady na živobytie? (okrem školného):
 22. Ako ste financovali Váš študijný pobyt?

 23. Ako hodnotíte dopad študijného pobytu v zahraničí na Vaše terajšie štúdium a profesionálnu kariéru?
 24. Odporúčate študijný pobyt v zahraničí?
  áno nie
 25. Čo je podľa Vás nevyhnutné, ak študent plánuje absolvovať študijný pobyt v zahraničí?

 26. Absolvovali by ste študijný pobyt v zahraničí znova?
  áno nie
 27. Ako hodnotíte celkovo Váš študijný pobyt v zahraničí?