Schéma na zaznamenávanie otázok na vyučovacej hodine

Znenie otázky U Ž Repr Aplik Prod Hodn Organ ?
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Súčet                
  % % % % % % % %
  100 % 100 %

Ako používať túto schému. Do prvého stĺpca zapisujte skrátené znenie každej otázky alebo príkazu. V ďalších dvoch stĺpcoch kódujte, či otázku (príkaz) položil učiteľ (U) alebo žiak (Ž). V ďalších piatich stĺpcoch otázky (príkazy) kódujte podľa týchto kategórií:

Do stĺpca "?" zaznačte otázky, ktoré ste nevedeli jednoznačne zatriediť.

Nakoniec urobte súčet v každom stĺpci za celú hodinu a vypočítajte naznačené percentá. Výsledky interpretujte.