Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Dotazník

Dotazník patrí medzi jednu z najčastejšie používaných metód vo výskume. Používa sa v spoločenských vedách na hromadné a rýchle zisťovanie faktov, názorov, postojov, preferencií, hodnôt,  motívov, potrieb, záujmov a i.

Dotazník môžete použiť na vedecké účely ako:
 1. hlavnú metódu,
 2. pomocnú, doplňujúcu metódu,
 3. exploračnú metódu na oboznámenie sa s novým terénom.

Výhody a nevýhody používania dotazníka:

Výhody Nevýhody
 • Ekonomická metóda – veľa respondentov za krátky čas.
 • Anonymita respondenta.
 • Dotazník možno posielať, výskumník nemusí byť prítomný.
 • V porovnaní s interview čas na premyslenie odpovedí.
 • Ľahké vyhodnotenie najmä uzatvorených položiek.
 • Hrozba nižšej návratnosti, hlavne pri dotazníkoch bez osobnej účasti výskumníka.
 • Chýba kontrola, či dotazník vyplnil oslovený respondent.
 • Ak respondent nerozumie otázke, nemá sa koho opýtať (pri zasielaných dotazníkoch).
 • Žiadna flexibilita - otázky sú dané vopred.
 • Obmedzená možnosť odpovedí pri zatvorených položkách.