Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Nepriame pozorovanie

Pri nepriamom pozorovaní sa kóduje z videonahrávky, ktorá sa urobila predtým. Nepriame pozorovanie má mnohé výhody:

  1. nahrávku možno opakovane prehrávať, a tým sa dôkladne oboznámiť s obsahom nahratého,
  2. nahrávku možno púšťať opakovane, a tým si skontrolovať už urobené kódovanie,
  3. z nahrávky možno vystrihnúť len situácie, ktoré výskumníka zaujímajú – tým sa šetrí čas a energia výskumníka,
  4. dej možno zastaviť a podrobne analyzovať konkrétny obraz (situáciu),
  5. nahrávku môže používať niekoľko výskumníkov, ktorí ju môžu použiť pre rôzne výskumné ciele,
  6. pomocou kódovania tej istej nahrávky dvomi nezávislými kodérmi možno zistiť reliabilitu kódovania,
  7. digitálne záznamy umožňujú pružné spracovanie na počítači,
  8. nahrávku možno použiť ako materiál pri výskumnej metóde stimulovaného vybavovania si z pamäti ikona - slovník  Metóda stimulovaného vybavovania si z pamäti = (stimulated recall) výskumná metóda, pri ktorej subjekt komentuje svoju minulú činnosť, ktorá bola nahraná na video. Výskumník nahrávku v kritických miestach zastavuje a kladie subjektu otázky. Výroky subjektu sa podrobia obsahovej analýze.,
  9. nahrávku možno použiť na nácvik kódovania, na osvojenie si práce s kategóriami pozorovania. Napríklad pri výskume rozhodovacích stratégií učiteľa sa nahrávka prehráva učiteľovi, v rozhodujúcich situáciách sa zastaví a výskumník požiada učiteľa, aby vysvetlil, prečo sa v danej situácii rozhodol konať daným spôsobom. Verbálne odpovede učiteľa sa nahrávajú a analyzujú.

(A) Umiestnenie kamier

Miesto, kam umiestníte kameru, je strategickým rozhodnutím, ktoré musíte urobiť na základe dôkladného zváženia, čo budete nahrávať (situácie, osoby a obsah) a v akom prostredí budete nahrávať. Podobné strategické rozhodnutie musíte urobiť o tom, koľko kamier použijete.

Ak napríklad nahrávate interakciu 4-člennej rodiny, ktorá sedí (nepohybuje sa), obyčajne vystačíte s jednou kamerou. Ak nahrávate interakciu desiatich detí na pieskovisku, pravdepodobne potrebujete minimálne dve kamery, aby ste zachytili deti z dvoch uhlov. Pri nahrávke v učebni obyčajne potrebujete dve kamery, ktoré rozmiestnite podľa toho, ako sú umiestnené lavice. Typické umiestnenie vyzerá takto:

Umiestnenie kamier v triede

K1 sníma žiakov, K2 sníma učiteľa a tabuľu. Obidve kamery sa spustia naraz, aby boli dokonale simultánne. Kamery sú upevnené v statíve, operatér podľa situácie mení záber. S kamerou môžete robiť aj zoom, priblíženie situácie.

Videonahrávka vyučovacej hodiny v 2. ročníku ZŠ (400,7 Mb)

(B) Spracovanie záznamu

K digitálnemu záznamu je možné pristupovať rôznym spôsobom. Dôležitú úlohu tu hrajú vaše technické a softvérové možnosti.

Kódovanie priamo z nahrávky

Kódovanie z písomného protokolu

Zásady zhotovovania protokolu vyučovacej hodiny

Analýza nahrávky pomocou špeciálneho softvéru