Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Etapy interview

(A) Prípravná etapa

Predtým, ako budete realizovať interview, musíte sa naň dobre pripraviť. Mali by ste si premyslieť nasledovné:

O ČOM?

Stanovte si ciele, očakávania, pripravte štruktúru interview, príp. aj konkrétne otázky.

S KÝM?

Na základe stanovených cieľov si vyberte respondenta, prípadne respondentov.

AKO?

Premyslite si, ako budete zaznamenávať a vyhodnocovať údaje. Mali by ste byť pripravení a premyslieť si, ako budete reagovať v prípade možných ťažkostí.

KEDY?

Dohodnite sa s respondentom na termíne interview. Respondenta vždy informujte o tom, koľko bude interview trvať.

KDE?

Premyslite si podmienky, zvoľte vhodné miesto. Vhodné je "domáce prostredie" napr. pracovisko, prípadne zvoľte neutrálne prostredie, napr. kaviareň a pod.

(B) Realizačná etapa

Ako začať interview?

Interview sa začína nadviazaním kontaktu výskumníka s respondentom a má veľký význam pre úspešnosť celého interview. Cieľom je vytvoriť pozitívnu priateľskú atmosféru a dôverné prostredie - tzv. raport.

Na úvod sa s respondentom zoznámte, predstavte, vysvetlite ciele a zdôraznite, ako bude interview prebiehať. Interview sa odporúča začať "small talk": "Ako sa cítite?, Ako sa vám cestovalo?" apod.

Je dobré zdôrazniť význam respondentových odpovedí pre úspech výskumu. Respondenta by ste mali informovať o anonymite, trvaní, nahrávaní interview a pod. Interview sa väčšinou nahráva na digitálny záznamník a toto si vyžaduje súhlas skúmaných osôb. Samozrejme výskumník by mal vedieť zaobchádzať s technikou.

Počas interview musí výskumník cielenými otázkami viesť rozhovor potrebným smerom. Otvorené otázky udržujú nenútenú a živú komunikáciu, ale môže sa stať, že respondent odbočí od témy. Vtedy musí výskumník vhodne zareagovať a respondenta usmerniť. Naopak zatvorené otázky môžu spôsobiť, že interview bude pôsobiť ako "výsluch" a respondent sa odmietne vyjadriť. Je vhodné kombinovať otvorené a zatvorené otázky. Samozrejme, to závisí aj od typu interview.

Ako reagovať na neočakávané situácie?

Aj keď si dôkladne pripravíte interview, nemusí vždy prebiehať podľa plánu. Môže dôjsť k rôznym neočakávaným situáciám, na ktoré je potrebné vhodne zareagovať. (napríklad respondenti hovoria príliš veľa, príliš málo, alebo hovoria o niečom inom apod.) Existujú rôzne komunikačné techniky, ako zaobchádzať s rôznymi typmi respondentov.

Pri príliš "urozprávaných" respondentoch použite zatvorené otázky alebo otázky s viacnásobným výberom. Vhodne prejdite k ďalšej otázke a uistite ho, že téma je dôležitá a že sa k nej vrátite:
"Vidím, že problém ... vás veľmi trápi. K tomu sa neskôr vrátime. Vráťme sa ale teraz k .........."

Pri príliš osobných témach môžete použiť metódu normalizovania. Začnite otázku tým, že určité správanie je normálna a pochopiteľná reakcia:
"Keď je človek v depresii, prežíva stres, často sa u neho prejaví aj alkoholizmus. Bolo tak aj u vás?"
"V tom strese, ktorý ste zažívali, sa ani nečudujem, že ste siahli po alkohole."

Ďalšou technikou je začať otázku príkladom iného človeka, aby videl, že nie je sám:
"Veľa mojich známych, pacientov má problém s ............. Je to tak aj u vás?"

Môže sa stať, že respondent neodpovie na otázku. Vtedy zopakujte otázku, dajte mu priestor na premyslenie.

V prípade, ak respondent nechce odpovedať na otázku, ho znova uistite o dôvernosti a anonymite.

Na záver sa respondentom poďakujte a spýtajte sa ich, či chcú ešte niečo dodať.

(C) Vyhodnocovacia etapa

Po ukončení interview je obyčajne potrebné nahrávku prepísať do písomnej podoby, tzv. transkriptu. Transkript môže mať rôznu podobu podľa cieľa a zamerania výskumu, môže byť doslovný alebo voľný. Je to časovo náročný proces. Jedna hodina interview si žiada cca. 4-6 hodín na prepis. Samotný prepis nahrávky je už vlastne začiatkom analýzy interview.

Nasleduje obsahová analýza získaných údajov, ktoré je potrebné spracovať, vyhodnotiť a vytvoriť závery.