Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Manipulácia s nezávislou premennou

Dôležitým prvkom experimentu je, že výskumník manipuluje s nezávisle premennou, aby mohol zistiť jej vplyv na závisle premennú. Pod manipuláciou rozumieme organizačné zásahy týkajúce sa nezávisle premennej, ktoré výskumníkovi umožňujú sledovať kauzálne pôsobenie na závisle premennú. Inými slovami, výskumník mení podnety pre skúmané osoby tak, aby zistil ich vplyv. Výskumník vytvára také podmienky, ktoré vedú k očakávanej zmene v závisle premennej.

Výskumník sa zaujíma o potenciality novej vyučovacej metódy (nazval ju modrá metóda). Aby zistil, nakoľko je efektívna, musí jej fungovanie porovnať s inou vyučovacou metódou, s tou, ktorou sa bežne učí (tú nazval žltá metóda). Stanovil si túto hypotézu: Vyučovanie pomocou modrej vyučovacej metódy bude efektívnejšie z hľadiska učebných výsledkov žiakov ako vyučovanie so žltou vyučovacou metódou. Zorganizuje preto experiment tak, že vyberie učiteľov, ktorí učia pomocou modrej vyučovacej metódy, a tiež vyberie učiteľov, ktorí učia pomocou žltej vyučovacej metódy. Nezávisle premenná tohto výskumu bude teda vyučovacia metóda. Potom porovná učebné výsledky žiakov (závisle premenná tohto výskumu), ktorých učitelia budú učiť pol roka modrou vyučovacou metódou s učebnými výsledkami žiakov, ktorých učitelia budú učiť pol roka žltou vyučovacou metódou. Ak žiaci, ktorých učitelia učili pomocou modrej vyučovacej metódy, dosiahnu lepšie učebné výsledky ako žiaci, ktorých učitelia učili pomocou žltej vyučovacej metódy, výskumník môže vyhlásiť, že nová vyučovacia metóda je efektívnejšia.

Niekoľko úrovní nezávisle premennej

V nezávisle premennej obyčajne fungujú minimálne dve situácie alebo podmienky, ktorých efekt sa vzájomne porovnáva. Nazývame ich úrovne. Hovoríme, že nezávisle premenná mala dve úrovne. Prirodzene, v zložitejších experimentoch môže byť viac úrovní nezávisle premennej.

V experimente sa zisťovala účinnosť vyučovania fyziky za troch podmienok. Jedna skupina žiakov mala vyučovanie, v ktorom videla fyzikálne pokusy na videu, sama však pokusy nerobila, druhá skupina tieto pokusy nielen videla, ale ich aj podľa videa samostatne realizovala, tretia skupina uskutočňovala fyzikálne pokusy pod vedením učiteľa. V tomto experimente boli tri úrovne pôsobenia.

Skupina 1   len video, pokusy nie
Skupina 2   video + samostatná realizácia pokusov žiakmi
Skupina 3   pokusy pod vedením učiteľa