Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Pilotné odskúšanie dotazníka a predvýskum

Predtým, ako budete realizovať samotný výskum, je potrebné urobiť pilotné odskúšanie dotazníka. Potrebujete na to 4-5 respondentov, ktorí by mali po vyplnení dotazníka odpovedať na tieto otázky:

  • sú pokyny na odpovedanie zrozumiteľné?
  • sú otázky jazykovo správne formulované?
  • sú otázky ľahko pochopiteľné?
  • sú niektoré otázky nadbytočné?
  • sú položky logicky usporiadané?
  • je dotazník dostatočne motivujúci?

Na základe týchto odpovedí dotazník upravíte.

Po pilotnom preskúšaní nasleduje predvýskum, pri ktorom sa zameriate nielen na obsahovú, ale aj na formálnu stránku a jazykovú správnosť položiek dotazníka. Realizuje sa na menšej vzorke ľudí, pričom by to mali byť osoby z cieľovej populácie, ktoré však nie sú výskumným súborom. Je to vlastne výskum v malom s použitím celého dotazníka a vyskúšania štatistiky. Cieľom predvýskumu je odstrániť drobné chyby, ktoré sa prehliadli pri pilotáži.

expand Úloha