Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Nenáhodný výber subjektov

Náhodný výber subjektov do experimentu je ideálny výber. Ale ako mnoho iných vecí, aj tento sa v edukačnom prostredí niekedy ťažko realizuje. Ak nemôžete takýto výber uskutočniť, musíte vyberať subjekty podľa kľúčových charakteristík, ktoré môžu ovplyvniť závisle premennú. Napríklad u žiaka to môže byť vek, ročník štúdia, pohlavie, IQ, prospech, motivácia, záujmy, doterajšie vedomosti, bydlisko, charakteristiky domova a pod. Zámerom výskumníka je zostaviť také skupiny, ktoré majú čo najviac podobných kľúčových charakteristík. Podotýkame, že výber subjektov sa uskutočňuje na začiatku experimentu, nie v jeho priebehu alebo dokonca na konci.

Napriek tomu, že dúfate, že výber vašich subjektov do experimentálnej a kontrolnej skupiny urobíte podľa kľúčových charakteristík korektne, musíte sa presvedčiť, či to je naozaj tak. Na to, aby ste zistili, nakoľko sú experimentálna a kontrolná skupina podobné, musíte vykonať vstupné meranie. V experimente sa takéto vstupné meranie nazýva pretest. Názov (prevzatý z angličtiny) je trošku zavádzajúci, pretože nemusí ísť vždy o test. Môže to byť akékoľvek meranie, ktorým skontrolujete, do akej miery sú obidve skupiny podobné v kľúčových charakteristikách. Týmto meraním môže byť okrem testu napríklad škálovanie, dotazník, štruktúrované pozorovanie, sociogram a pod. Zadávate ich v rovnakom čase a za rovnakých podmienok u obidvoch skupín a výsledky porovnáte.

pretest - schéma

V škole sú školské triedy fixné a  obyčajne nemožno žrebovaním zostavovať nové triedy podľa predstáv experimentátora. To je azda možné len v škole, v ktorej nie sú pevné skupiny študentov, ako je v kreditovom spôsobe štúdia. Podobné možnosti poskytujú rôzne kurzy, školenia, výcviky a pod., pri ktorých môže experimentátor viac zasahovať do zloženia skupín. Ak nie je možné intaktné triedy prerozdeliť do nových skupín, musí experimentátor pracovať s celými triedami a vyberať ich ako celok podľa kľúčových charakteristík.

expand Úloha