Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Vyhodnotenie sociometrického testu

Údaje získané sociometrickým testom je potrebné usporiadať a spracovať. Pri vyhodnocovaní sociometrie môžete použiť nasledovné tri možnosti:

(A) Sociometrická matica

Sociometrická matica vyjadruje jednotlivé voľby vo forme tabuľky s riadkami a stĺpcami. Je to prvý krok práce so získanými údajmi.

Triedny učiteľ sa rozhodol realizovať sociometriu s cieľom zostaviť zasadací poriadok v triede. Žiakom položil nasledovné otázky:

  1. S ktorým spolužiakom by si chcel (-a) sedieť?
  2. S ktorým spolužiakom by si nechcel (-a) sedieť?

Žiaci mali možnosť vybrať najviac troch spolužiakov. Ich odpovede sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách.

S ktorým spolužiakom by si chcel (-a) sedieť? Môžeš uviesť mená najviac troch spolužiakov.

  1. meno 2. meno 3. meno
Zuzana Eva    
Juraj Eva Andrea Peter
Peter Viktor    
Andrea Eva Peter  
Viktor Peter Eva Zuzana
Eva Juraj    
Mária Eva Zuzana Viktor

S ktorým spolužiakom by si nechcel (-a) sedieť? Môžeš uviesť mená najviac troch spolužiakov.

  1. meno 2. meno 3. meno
Zuzana Juraj Mária  
Juraj Zuzana    
Peter Mária Eva  
Andrea Mária    
Viktor Mária    
Eva Viktor Zuzana Mária
Mária      

Pri vyhodnotení sa odporúča neuvádzať mená, ale nahradiť ich písmenami alebo iným znakom, napríklad: Z = Zuzana, J = Juraj, ...

Najprv si zostavíte maticu členov skupiny. Do riadkov vpisujte získané údaje, teda, kto koho zvolil. Je potrebné, aby ste si vopred určili spôsob značenia jednotlivých volieb. (napr. jednosmernú pozitívnu voľbu označíte +, obojsmernú pozitívnu voľbu označíte (+), jednosmernú negatívnu voľbu označíte -, obojsmernú negatívnu voľbu (-) a pod.).

Riadky matice vám prehľadne ukážu, kto koho volil a v stĺpcoch uvidíte, kto bol kým volený. Suma v riadku vám ukáže počet uskutočnených volieb u jednotlivcov, suma v stĺpci vyjadruje počet získaných volieb u jednotlivých členov. So získanými údajmi môžete ďalej pracovať a analyzovať ich.

V o l i a c i   ↓ ↓ ↓Volení   → → →
    Z J P A V E M Počet uskutočnených volieb  
                  + - Spolu
Z     (-)       + - 1 2  
J   (-)   + +   (+)   3 1  
P           (+) - - 1 2  
A       +     + - 2 1  
V   +   (+)     + - 3 1  
E   - (+)     -     1 2  
M   +       + +   3 0  
Počet získaných volieb + 2 1 3 1 2 5 0 14    
- 2 1 0 0 1 1 4   9  
  Spolu                   23

Z matice vyplýva, že skupina je nastavená skôr pozitívne (14 pozitívnych volieb a 9 negatívnych). Člen E je najobľúbenejším členom skupiny, tzv. hviezdou, získal najviac (5) pozitívnych volieb, Člen P získal 3 pozitívne a žiadnu negatívnu voľbu, môžeme konštatovať, že je taktiež významným členom skupiny. Člen M je tzv. čiernou ovcou skupiny, pretože získal 4 negatívne a žiadnu pozitívnu voľbu. Členovia ZJ sa dajú považovať za vyrovnaných členov skupiny, pretože získali rovnaký počet pozitívnych a negatívnych volieb. Člen A je najnenápadnejším členom skupiny, lebo získal len 1 pozitívnu voľbu.

Významným hodnotiacim kritériom je vzájomnosť volieb. Vidno, že členovia J-E a P-V uskutočnili vzájomné pozitívne voľby, čo hovorí o reciprocite pozitívneho vnímania. Členovia Z-J uviedli naopak vzájomnú negatívnu voľbu.

Problémom je vzťah Z a E, pretože Z vníma E pozitívne, ale E vníma Z negatívne. Problematický sa javí člen M, pretože tu sa vyskytli dve opačné vzájomné voľby (M prejavil pozitívny vzťah k členom Z a V, ale oni ho odmietli).

(B) Sociogram

Sociogram predstavuje grafické znázornenie vzťahov a postavenia jednotlivcov v skupine. Umožňuje názorné a prehľadné vyjadrenie počtu a smeru jednotlivých volieb. Výhodou sociogramu je to, že hneď vidno obľúbených členov (získajú veľa volieb) aj menej obľúbených členov (získajú málo, príp. žiadne voľby). Pri väčšom počte členov skupiny (nad 20) však treba zvážiť jeho použitie, pretože môže byť neprehľadný.

V súčasnosti existujú rôzne počítačové programy, ktoré vám na základe zadaných údajov automaticky vytvoria sociogram.

Postup pri tvorbe sociogramu

Analýza sociogramu

Ďalšie typy sociogramov

(C) Sociometrický index

Predstavuje vyjadrenie volieb v číselnej forme rôznymi matematicko-štatistickými metódami. Používa sa hlavne na hodnotenie skupiny ako celku, ale môžete nimi hodnotiť aj isté znaky jednotlivcov.

Akceptovanie osoby (AO)

počet osôb, ktoré volili / N - 1

Akceptovanie osoby F: AO = 5 / (7-1) = 5 / 6 ≅ 0,833

Akceptovanie osoby G: AO = 0 / 6 = 0

Akceptovanie osoby (min.0 - max.1):
Čím vyššiu hodnotu indexu osoba dosiahne, tým viac je skupinou akceptovaná. Člen F dosiahol hodnotu indexu 0,83, z čoho vyplýva, že je obľúbenou osobou v skupine. Naopak, člen G získal hodnotu 0, možno povedať, že v skupine nie je akceptovaný.

Odmietanie osoby (OO)

počet osôb, ktoré odmietajú osobu  / N - 1

Odmietanie osoby F: OO = 1 / 6 ≅ 0,16

Odmietanie osoby G: OO = 4 / 6 ≅ 0,66

Odmietanie osoby (min.0 - max.1):
Čím vyššiu hodnoty dosiahne osoba, tým je viac odmietaná. Odmietaný člen skupiny G dosiahol hodnotu 0,66. Osoba F s dosiahnutou hodnotou 0,16 je skupinou odmietaná len minimálne.

Expanzia osoby (EO)

počet uskutočnených volieb osoby / N - 1

Expanzia osoby B: EO = 3 / 6 = 0,5

Expanzia osoby A: EO = 1 / 6 ≅ 0,16

Expanzia osoby (min.0 - max.1):
Čím vyššiu hodnotu osoba získa, tým je viac expanzívnejšia vo vzťahu k skupine. Osoba B získala hodnotu 0,5 na rozdiel od osoby A s dosiahnutým indexom 0,16. Môžeme konštatovať, že osoba B je expanzívnejšia ako osoba A.

Index súdržnosti skupiny (ISS)

počet vzájomných volieb / (N * (N-1)) / 2

Index pozitívnych vzájomných volieb osoby

počet obojstranných volieb / N-1

Index emocionálneho uspokojenia jedinca

počet obojstranných volieb členov / počet volieb jedinca

expand Úloha