Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Kroky pri tvorbe testu vedomostí a zručností

 1. Vyjasnenie zámeru testu:
  • Čo konkrétne chcete zistiť?
  • Bude to test absolútneho alebo relatívneho výkonu?
  • Ktoré učivo chcete testovať?
  • Koho chcete testovať?
 2. Vytvorenie špecifikačnej tabuľky testu.
 3. Vytvorenie položiek testu.
 4. Určenie obťažnosti testových úloh na základe zadania skupine žiakov.
 5. Určenie testovacieho času.
 6. Určenie počtu položiek testu (t.j. koľko úloh sa "zmestí" do testovacieho času).
 7. Určenie poradia položiek testu.
 8. Stanovenie spôsobu skórovania testu.
 9. Ak je potrebné, vytvorenie viacerých ekvivalentných foriem testu.
 10. Stanovenie validity a reliability testu.
 11. Návrh grafickej podoby testu, inštrukcie a zacvičovacích príkladov.
 12. Overenie testu (na ekvivalentnej vzorke žiakov, ako bude skutočné testovanie).

(A) Špecifikačná tabuľka testu

Seriózne skonštruovaný test nie je zbierkou hocakých úloh. Naopak, je premysleným a cieľavedomým produktom, ktorý si vyžaduje značné úsilie zo strany jeho konštruktéra. Základom pre tvorbu testu je špecifikačná tabuľka. Vyjadruje jednotlivé zložky učiva, ich proporciálne zastúpenie, počet úloh zodpovedajúcich danej proporcii učiva a nakoniec zastúpenie vyšších a vyšších myšlienkových procesov.

Špecifikačná tabuľka pre učivo Staroveké civilizácie

učivá proporcia učiva počet úloh zastúpenie myšlienkových procesov
Mezopotámia 15% 6 úloh 3 VMP, 3 NMP
Egypt 15% 6 úloh 3 VMP, 3 NMP
Čína a India 15% 6 úloh 4 VMP, 2 NMP
Staroveké Grécko 30% 12 úloh 8 VMP, 4 NMP
Staroveký Rím 25% 10 úloh 5 VMP, 5 NMP
Spolu 100% 40 úloh 23 VMP, 17 NMP

Poznámka:
VMP - vyššie myšlienkové procesy
NMP - nižšie myšlienkové procesy

(B) Obťažnosť testových úloh

Obťažnosť je jednou zo základných vlastností testovej úlohy. Pri zisťovaní obťažnosti sa pýtate: Aká ťažká je táto testová úloha pre danú skupinu testovaných osôb? Pri analýze obťažnosti testových položiek musíte zadať test cieľovej skupine ľudí a vypočítať index obťažnosti každej položky. Čím viac ľudí danú položku vyriešilo úspešne, tým je ľahšia a, naopak, čím ju vyriešilo menej ľudí, tým bude ťažšia. Vzorec na výpočet obťažnosti položky je:

P je index obťažnosti, ns je počet ľudí v danej skupine, ktorí vyriešili danú položku správne, n je počet všetkých ľudí v skupine.

Test riešilo 90 žiakov, danú testovú úlohu vyriešilo 82 žiakov.

Ako interpretovať index P? Ľahké položky majú P vysoké (70 až 90), veľmi ťažké položky majú P nízke (10 až 20). Pri tvorbe testu môžte manipulovať s jeho obťažnosťou – vyberať testové úlohy podľa konkrétnej potreby. Ak ide o test, ktorým zisťujete mieru naučenia učiva, testové položky by mali byť ľahšie – vaším cieľom je predsa zistiť, čo žiaci vedia, nie čo nevedia. To znamená, že pri príprave testu veľmi ťažké položky vylúčite. Ak je vaším cieľom skonštruovať test na výber jedincov, napríklad na prijímacích skúškach, musíte zadať ťažšie položky, väčšina úloh bude mať P stredné a nízke. Tak vyberiete najlepších jedincov.

Z uvedeného platí:

 • obťažnosť testových úloh sa zisťuje vopred, pri príprave testu, a to na podobnej vzorke ľudí, ako bude neskôr vaša cieľová skupina testovaných ľudí,
 • obťažnosť testovej úlohy platí vždy pre konkrétnu populáciu, nie všeobecne,
 • s obťažnosťou testových úloh môžeme manipulovať – môžete pripraviť test s úlohami podľa svojich potrieb.

expand Úloha