Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Znaky vedeckej práce

Systematickosť a plánovitosť Vedecká práca systematická, organizovaná a plánovitá. Ak napríklad vedec chce skúmať činnosť učiteľa a žiakov v triede, nepríde do triedy náhodne, ale podľa istého harmonogramu. Vyberá si vyučovacie hodiny podľa vopred určených kritérií. Aj činnosti učiteľa a žiakov, ktoré chce pozorovať, si určil a presne vymedzil vopred. Tieto činnosti zachytáva (registruje) a vyhodnocuje systematicky, nenáhodne.

Objektívnosť Objektívnosť znamená odstránenie alebo aspoň minimalizovanie náhodných činiteľov. Medzi ne patrí napríklad zaujatosť a predpojatosť vedca, ktorá by mohla viesť k skresleným alebo nepravdivým výskumným údajom. Vedec vystupuje nezávisle na skúmanom subjekte, je nestranný. Skúma javy a získava empirické údaje, aby vytváral teórie, nie subjektívne názory. Údaje, ktoré zhromaždil, a teórie, ktoré vybudoval, sú intersubjektívne kontrolovateľné a overiteľné. Publikujú sa a posudzuje ich vedecká komunita.

Kumulatívnosť Vedecká práca má kumulatívny charakter. Pokrok v poznaní sa uskutočňuje v procese spresňovania a rozširovania poznatkovej základne vedy. Tento proces pripomína nabaľovanie snehovej gule. Okrem toho výskumný proces môže viesť aj k reštruktúrovaniu teórie. Nová teória prinesie nový pohľad na skúmaný jav a "vytlačí" doterajšiu teóriu. Nástrojom na potvrdzovanie alebo odmietnutie teórií sú vedecké hypotézy ikona - slovník  Hypotéza = vedecký predpoklad..

Redukcionizmus Objektívnu realitu nemožno skúmať vcelku, je potrebné ju skúmať "po kúskoch". Redukcionizmus znamená, že vedci skúmajú objektívnu realitu tak, že ju rozkladajú na menšie, ľahšie "uchopiteľné" elementy. Týmto spôsobom ich vedia kategorizovať alebo spočítavať (merať).