Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Elektronický dotazník

V súčasnosti sa čoraz častejšie realizuje výskum prostredníctvom elektronických dotazníkov. Poznáme dva základné typy elektronických dotazníkov:

E-mailové dotazníky Webové dotazníky
Respondentom sa posielajú e-mailom, pričom dotazník má podobu vhodne naformátovaného (najčastejšie) textového dokumentu. Respondent vpíše odpovede a odošle ho. Výskumník musí poznať mailové adresy potenciálnych respondentov. Dotazník funguje ako webová stránka. Obsahuje "šošovičky", na ktoré sa kliká myšou a "boxy", ktoré po otvorení ponúknu viaceré odpovede. Dotazník môže vyplniť každý, kto sa dostane na webovú stránku. Tá sa musí dostatočne propagovať, aby výskumník získal respondentov.

Výhody elektronického dotazníka

 • Časovo a lokálne nezávislé vyplnenie. Respondent môže vyplniť dotazník kedykoľvek a kdekoľvek chce.
 • Ekonomická metóda - relatívne nízke finančné náklady nezávisle od počtu respondentov. Po zapracovaní sa do softvérového programu výskumníkovi uľahčí prácu a šetrí čas. Prípadne môže výskumník celú elektronickú stránku dotazníka zadať špecialistovi, ktorý dotazník vytvorí i vyhodnotí.
 • Automatická administrácia a vyhodnotenie – výskumník má zľahčenú úlohu, pretože dotazníky sa vyhodnocujú elektronicky, netreba ich teda manuálne vyhodnocovať. Po vyplnení dotazníkov sú získané dáta hneď k dispozícii.
 • Presnosť vyhodnotenia – elektronická realizácia odstraňuje riziko nesprávneho vyhodnotenia, ktoré je v istej miere typické pre manuálne vyhodnocovanie.
 • Anonymita je lepšie zabezpečená ako pri klasických dotazníkoch.
 • Multimedialita – okrem textu je možné využiť rôzne médiá (obrázky, animácie, zvuk, video a hudobné ukážky).

Nevýhody elektronického dotazníka:

 • Vzhľadom na nehomogénne rozšírenie používateľov internetu nie sú vždy možné vhodné výbery respondentov, pretože odpovedať môže len respondent dostupný a počítačovo gramotný.
 • Minimálna kontrola nad respondentmi (pri webových dotazníkoch) – je potrebné zaistiť, aby sa respondenti nemohli zúčastniť výskumu viackrát.
 • Zvýšené riziko "vlastnej selekcie" (pri webových dotazníkoch) - t.j. účasť určitých skupín na výskume, ktorá môže výrazne ovplyvniť výsledok. Respondenti sa na webových dotazníkoch zúčastňujú dobrovoľne, väčšinou majú na to istý motív.
 • Nevyžiadané zasielanie e-mailových dotazníkov môže respondentov obťažovať.
 • Webový dotazník je náročnejší na zhotovenie ako papierový alebo e-mailový a jeho cena sa zvyšuje, keď ho výskumník nevie zostaviť sám.

 

Odporúčania pre konštrukciu elektronických dotazníkov:

Pri tvorbe elektronického dotazníka si dobre premyslite technické detaily. Do úvahy treba brať aj internetovú zručnosť respondentov. Spôsob označovania odpovedí formulujte čo najjednoduchšie a zrozumiteľne. Podobne ako pri klasickom dotazníku aj tu je nevyhnutné podporovať pozornosť a motiváciu respondentov. Preto je veľmi dôležitá grafická realizácia dotazníka.

Ukážka webového dotazníka