Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Druhy dotazníkových položiek

Pri tvorbe dotazníka môžete použiť rôzne typy položiek. Ich výber závisí od viacerých faktorov, napr. cieľa výskumu, skúmanej problematiky, výskumnej vzorky, dĺžky dotazníka a pod.

(A) Zatvorené položky

Ponúkajú vopred stanovené alternatívy odpovedí. Poznáme niekoľko typov ponúkaných odpovedí:

Forma Príklad
Dichotomická ponuka So svojím zamestnaním som spokojný.
 • áno
 • nie
Jednoduchý výber Čo považujete za najdôležitejšie vo vašom povolaní? Označte len jednu možnosť.
 • finančné ohodnotenie
 • pracovnú dobu
 • pocit uspokojenia z práce
 • pracovné prostredie a klímu
Viacnásobný výber Ako tráviš najčastejšie voľný čas? Môžeš označiť najviac 3 možnosti.
 • pozerám TV
 • hrám sa na PC
 • športujem
 • stretávam sa s priateľmi
 • čítam
Poradové hierarchie Usporiadajte nasledovné hodnoty podľa ich dôležitosti pre váš život:
 • ___ priateľstvo
 • ___ financie
 • ___ zdravie
 • ___ láska

(B) Otvorené položky

Pri tomto type položiek respondenti nevolia odpoveď z ponúkaných alternatív, ale môžu voľne odpovedať. Výhodou je, že sa môžu objaviť nové pohľady na skúmanú problematiku. Otvorené položky nepoužívajte pri veľkom počte respondentov, pretože množstvo voľných odpovedí sa prácne vyhodnocuje.

S akými stresovými situáciami sa stretávate pri výkone vášho povolania?
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Otvorené položky sa používajú v pilotáži pri konštrukcii dotazníka. Ak ich použijete v pilotnej sonde, môžete získané odpovede transformovať do zatvorených položiek v definitívnej verzii dotazníka.

(C) Polouzavreté položky

Predstavujú kombináciu uzavretej a otvorenej položky. Ponúkajú možnosť voľby odpovede, pričom sa ponúka aj výber s otvoreným zakončením. Na rozdiel od zatvorených položiek tu môže respondent buď zvoliť niektorú z ponúkaných alternatív, alebo dopísať vlastnú odpoveď. Od otvorenej položky sa líšia tým, že odpoveďou je väčšinou len jedno alebo niekoľko slov.

Ako ťa rodičia najčastejšie odmeňujú?

 • pochvalou
 • materiálnym darom
 • financiami
 • sľúbením niečoho
 • inak (uveď konkrétne): .............................................................................

expand Úloha

expand Úloha