Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Ekonomickosť testu

Test je ekonomický preto, lebo sa dá rýchlo vypĺňať. Jeho úlohy sú skonštruované tak, aby osoba, ktorá test vypĺňa, nemusela vypisovať dlhé vety. Preto za daný čas testom možno zistiť oveľa väčší rozsah ovládania učiva ako pri voľnej písomnej práci.

Test je ekonomický aj preto, lebo sa dá rýchle vyhodnocovať. Osoba, ktorá test vyhodnocuje, môže jedným pohľadom zistiť, či je úloha vyriešená správne alebo nie. Preto za daný čas možno vyhodnotiť oveľa viac testov ako voľných písomných prác.

Napíšte definíciu Archimedovho zákona.

Táto úloha nie je ekonomická. Žiak musí napísať celú definíciu Archimedovho zákona, čo je nepraktické. Lepšie je dať mu zvoliť si najlepšiu formuláciu tohto zákona spomedzi viacerých ponúkaných alternatív.