Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Informačná príprava výskumu

Informačná príprava výskumu je dôležitým prvkom vašej výskumnej práce. Poskytne vám širokú poznatkovú základňu na riešenie väčšiny problémov od plánovania výskumu po jeho ukončenie. Umožní vám, aby ste zmúdreli, aby ste sa poučili z práce iných odborníkov a aby ste sa vyhli typickým chybám.

O svojej téme by ste mali vedieť čo najviac. Informačnú prípravu zamerajte na tieto oblasti:

 • aké teoretické prístupy (koncepcie) existujú k vašej téme v odbornej literatúre,
 • aké vzťahy sú medzi týmito teoretickými prístupmi (vzájomne sa doplňujú alebo si konkurujú?),
 • aká terminológia sa ustálila v jednotlivých teoretických prístupoch,
 • kto sú kľúčoví autori v jednotlivých teoretických prístupoch,
  • v zahraničí
  • u nás
 • ktoré výskumné problémy sa v rámci vašej témy riešili,
 • aké výskumné metódy sa použili v rámci nich,
 • aké výskumné nástroje (hotové dotazníky, škály, testy a pod.) existujú v rámci nich,
 • aké výskumné výsledky sa zistili,
 • ktoré otázky zostali otvorené (tie sú najlepšími námetmi pre váš výskum),
 • ako sa výskum spracoval,
 • aké štatistické postupy sa použili,
 • akým spôsobom autori interpretovali výskumné údaje,
 • aké sú charakteristické formálne prvky publikovaných prác (obsahové časti textu, titulky, podtitulky, spôsoby zobrazovania dát, tabuľky a schémy),
 • aký je jazyk daných štúdií (článkov, kníh, dizertácií).

Je potrebné pripomenúť, že plody vašej informačnej prípravy využijete nielen vo svojom výskume, ale použijete aj pri koncipovaní a písaní teoretickej časti vašej výskumnej správy, štúdie alebo dizertácie.