Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Postup pri tvorbe sémantického diferenciálu

Ak budete realizovať výskum pomocou sémantického diferenciálu, je potrebné dodržať istú postupnosť.

1. krok

Prvým krokom je výber pojmov, ktoré chcete hodnotiť. Mali by to byť pojmy, ktoré navzájom spolu súvisia, môžete napríklad porovnať obraz ideálneho a skutočného učiteľa. Alebo môžete porovnať, ako chápu respondenti rôzne pojmy, napr. šikanovanie, záškoláctvo a pod.

2. krok

Vyberte vhodný počet stupňov škál, väčšinou sa používa 7 stupňov. Pre deti je vhodné použiť škálu s menším počtom stupňov, napr. 3-bodovú.

3. krok

Ďalej si určte vhodné bipolárne adjektíva. V pôvodnom sémantickom diferenciáli rozdelil Osgood jednotlivé adjektíva do dimenzií, pričom v každej dimenzii bol rovnaký počet adjektív. Podľa iných autorov (napr. Kerlinger, Chráska a i.) však nie je vždy potrebné zvoliť všetky tri dimenzie, niekedy stačí jedna alebo dve v závislosti od hodnoteného pojmu. V pedagogike sa používa hlavne hodnotiaca dimenzia. Je dôležité, aby adjektíva boli relevantné k pojmu, t.j. musia sa k nemu obsahovo vzťahovať, napr. pre pojem učiteľ sú relevantné adjektíva kompetentný – nekompetentný, aktívny – pasívny apod. Osgood navrhuje používať aj vzdialenejšie adjektíva, pretože ide vlastne o projektívnu techniku ikona - slovník  Projektívna technika = spôsob nepriameho zisťovania ľudských vlastností, napr. kresba, slovno-asociačný text, test škvŕn Rorschacha a pod., napr. sladký – slaný, horúci – studený a pod.

4. krok

Adjektíva usporiadajte do formy bipolárnej škály. Všetky pozitívne vlastnosti musia byť na jednej strane škály a negatívne na druhej strane.

Ideálny učiteľ je

  1 2 3 4 5 6 7  
aktívny               pasívny
priateľský               odmeraný
systematický               improvizujúci

Niekedy ich však môžete vymeniť, aby respondenti neodpovedali stereotypne. Toto však treba brať do úvahy pri vyhodnotení.

Ideálny učiteľ je

  1 2 3 4 5 6 7  
aktívny               pasívny
priateľský               odmeraný
improvizujúci               systematický

5. krok

Ak budete porovnávať ideálneho a skutočného učiteľa, zostavte dva rovnaké profily.

Profil 1: Ideálny učiteľ,
Profil 2: Skutočný učiteľ

Oba profily musia obsahovať rovnaké adjektíva, aby ste ich mohli navzájom porovnávať.