Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Príklad iného druhu objektívneho testu: Cloze test

Cloze-test je test na porozumenie súvislého textu. Pokiaľ ide o formu, je to súvislý text, v ktorom sú niektoré slová vynechané. Úlohou žiaka je tieto chýbajúce slová doplniť tak, že do medzier po chýbajúcich slovách vpíše správny výraz. Výkon sa posudzuje podľa počtu doplnených slov. Je veľmi dobrým nástrojom na zistenie porozumenia textu.

Text, ktorého porozumenie sa skúma, môže byť hocaký súvislý text dostatočnej dĺžky, aby sa v ňom žiak mohol dobre orientovať, t.j. nemôže to byť len niekoľko viet. Text si spravidla nevyžaduje nijakú obsahovú úpravu. Upravuje sa len jeho forma, a to tak, že sa v ňom vynechajú isté slová, pričom vynechané miesto sa vyplní takto: __________. Všetky prázdne miesta musia mať rovnakú dĺžku, pretože rôzna dĺžka by prípadne mohla žiakovi naznačovať, aké slovo má doplniť.

Pri zhotovovaní cloze-testu sa možno rozhodnúť pre jeden z dvoch spôsobov. Buď sa vynechá pravidelne každé n-té slovo, to znamená, že prázdne miesto je vždy za fixným počtom slov, alebo sa vynechajú slová podľa istých zámerov (napr. kľúčové pojmy učiva, podstatné mená, slovesá a pod.). Prvý spôsob sa používa podstatne viac ako druhý spôsob.

Rozpätie medzi medzerami ovplyvňuje obťažnosť porozumenia textu, a teda aj výkon žiaka. Keby bolo vynechané každé tretie slovo, text by bol pre žiaka veľmi ťažko zrozumiteľný a on by dosiahol veľmi slabý výkon. Keby bolo rozpätie medzi medzerami veľmi veľké, povedzme by bolo vynechané každé desiate slovo, text by bol veľmi ľahký a žiak by dosiahol veľmi dobrý výkon. Zisťovacia sila testu by bola slabá. Ak ide o prirodzený text, vhodné je vynechať buď každé piate, šieste, alebo siedme slovo. Dlhšie rozpätie medzi medzerami nevedie k zmysluplným výsledkom. Podotýkame, že rozpätie medzier musí byť fixné v celom texte; keď ste sa rozhodli, že vynecháte každé piate slovo, musíte to dodržiavať až do konca textu. Aby bol obsah textu žiakovi jasný, prvá a posledná veta (prípadne celý odsek) v texte sa ponechá v plnom znení.

Žiakov výkon sa hodnotí počtom správne doplnených slov z celkového počtu vynechaných slov v texte. Otázkou je, čo je to správne doplnené slovo. Je to buď slovo z pôvodného plného znenia textu, ktorý autor cloze-testu vynechal, alebo jeho synonymum. Doplnené slovo musí mať vo vete zmysel, musí sa hodiť významovo aj gramaticky. Pravopisné chyby alebo iné odchýlky sa nehodnotia. Hodnotenie sa musí uskutočniť objektívnym spôsobom, to znamená, že keby hodnotili doplnené slová dvaja alebo viacerí učitelia, skórovali by výkon toho istého žiaka úplne rovnako. To si vyžaduje explicitne stanoviť spôsob hodnotenia každého doplnenia (napr. urobiť si záznam, ktoré slovo bolo odstránené z textu a ktoré sú jeho synonymá), aby sa výkon všetkých žiakov hodnotil rovnakým "metrom".

expand Úloha

expand Úloha