Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Veda a výskum

Veda je systém overených poznatkov, ktoré vysvetľujú javy objektívnej reality. Cieľom vedy je budovať (rozširovať, prehlbovať, pretvárať) vedecké teórie, ktoré slúžia na praktické použitie – na intervenciu (zmenu) a predikciu javov.

Čo je vedecká teória? Je to:

  • systém overených a usporiadaných poznatkov,
  • určitá abstrakcia, ktorá platí pre vymedzený súbor javov.

Základom vedeckej teórie sú výroky formulované pomocou odborných pojmov (termínov). Dôležitou podmienkou existencie teórie je, že musí byť verejne dostupná, musí byť publikovaná.