Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Postup pri tvorbe škál

Na prvý pohľad sa môže zdať, že vytvoriť dobrú škálu je jednoduchá záležitosť. Opak je však pravdou, zostaviť dobrú škálu je náročný proces, ktorý sa skladá z viacerých krokov.

(1) Tvorba zásobníka škál

Na začiatku vytvorte vždy viac položiek, ako potrebujete na tvorbu samotnej škály. Neskôr z nich vyberiete najvhodnejšie. Jednotlivé položky by mali byť obsahovo podobné, ale mali by sa odlišovať vo verbálnom vyjadrení.

1. Štúdium je pre mňa dôležité.
2. Myslím si, že ak študujem, budem mať väčšie šance na trhu práce.
3. Mám pocit, že robím niečo pre svoju budúcnosť.
4. .....
5. Štúdium mi umožní viac zarábať.
6. .....
7. Štúdium ma uspokojuje.

(2) Výber vhodnej formy škály

V závislosti od cieľa výskumu a respondentov zvoľte vhodnú formu škály. Pri deťoch napríklad môžete použiť symbolickú škálu.

(3) Tvorba jednotlivých stupňov

Podľa zvoleného druhu škály si dôkladne premyslite, koľko stupňov bude mať a ako ich označíte. Pri Likertových škálach sa najčastejšie používa päť stupňov:

úplne súhlasím - súhlasím - nemám vyhranený názor - nesúhlasím - úplne nesúhlasím

(4) Pilotáž

Pred samotnou realizáciou výskumu musíte realizovať pilotážne overenie škál na malej vzorke respondentov (4-5). Cieľom je zistiť, či sú škály zrozumiteľné a jasné. Na základe výsledkov pilotáže zmeníte nevhodné, nejasné položky.

(5) Predvýskum

Po pilotáži nasleduje predvýskum na menšej vzorke respondentov z cieľovej populácie, ca. 20 - 30 ľudí. Zamerajte sa na obsahovú a formálnu stránku, ale aj na jazykovú správnosť položiek škál. Cieľom predvýskumu je odstrániť drobné chyby, ktoré sa prehliadli pri pilotáži. Na základe výsledkov sa nevhodné položky vyradia. Z ostatných sa vytvorí finálna podoba škál.