Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Myšlienkové procesy v testových položkách

V testoch vedomostí a zručností je potrebné položky zamerať na jednotlivé myšlienkové procesy. Na ich určenie sa najčastejšie používa (revidovaná) Bloomova taxonómia, ktorá má šesť úrovní:

  1. Zapamätať si (reprodukovať poznatky)
  2. Porozumieť (položka je v inom znení než v učebnici, vyžaduje si interpretáciu)
  3. Aplikovať (použiť poznatok v novej situácii)
  4. Analyzovať (usporiadať, porovnať, spojiť)
  5. Hodnotiť (vyjadriť vlastné stanovisko, nemôže sa použiť v objektívnych testoch vedomostí)
  6. Tvoriť (reorganizovať, kategorizovať)

Prvé tri myšlienkové procesy nazývame pre zjednodušenie nižšie, druhé tri nazývame vyššie myšlienkové procesy.