Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Reliabilita výskumného nástroja

Reliabilita je popri validite ďalšou dôležitou vlastnosťou výskumného nástroja. Pod pojmom reliabilita rozumieme presnosť a spoľahlivosť výskumného nástroja. Každý výskumný nástroj môže byť do určitej miery presný a spoľahlivý, ale žiadny nástroj nedosahuje dokonalú presnosť a spoľahlivosť. Pri jeho použití sa prejavia určité vlastnosti, ktoré jeho reliabilitu znižujú. Úlohou výskumníka je získať (alebo vytvoriť) nástroj s čo najvyššou reliabilitou. To je jedna zo záruk, že jeho výsledky budú hodnotné a dobre interpretovateľné.

Existujú tri základné faktory, ktoré ovplyvňujú reliabilitu:

  1. Rozsah výskumného nástroja (počet položiek). Výskumný nástroj, ktorý je dlhší, má spravidla vyššiu reliabilitu ako nástroj kratší. V dlhom dotazníku má žiak viac príležitostí na odpovede než v krátkom teste a je preto presnejším meradlom. Faktor hádania tu zohráva menšiu úlohu ako v krátkom výskumnom nástroji. Ďalším faktorom je variabilita skóre. Pri dlhšom výskumnom nástroji sa – štatisticky povedané – dosahuje vyššia variabilita skóre, a tá má vzťah k reliabilite.reliabilita
  2. Homogenita výskumného nástroja. Homogenita znamená súrodosť nástroja. Nástroj musí merať jednu vlastnosť a položky nástroja si musia byť obsahom blízke. Ak napríklad test pre žiakov obsahuje úlohy na delenie a násobenie celých čísiel a má tiež niekoľko položiek na konštruovanie trojuholníkov s rôznym zadaním, nejde o homogénny test, pretože meria dve odlišné zručnosti. Preto bude jeho reliabilita nízka.homogenita výskumného nástroja
  3. Obťažnosť úloh výskumného nástroja (napr. pri vedomostných testoch, pri testoch schopností). Ak je test veľmi ľahký, skóre v rámci skupiny bude mať nízku variabilitu a test bude mať nízku reliabilitu. Veľmi ťažký test však môže spôsobiť, že žiaci odpovede nevedia a budú ich hádať. To spôsobuje tzv. náhodné chyby, a to zase vytvára nižšiu reliabilitu.