Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Výber produktov

Pedagogický výskum skúma nielen ľudí, ale aj produkty, ako sú napríklad práce žiakov (slovné, grafické), texty učebníc, pedagogické materiály školy, články v časopisoch, programy uverejnené v televízii a rozhlase a pod. Tieto produkty sa tiež vyberajú podľa zásad náhodného, stratifikovaného, zámerného alebo dostupného výberu podobne, ako je to pri výbere ľudí, ale tento výber sa vhodne prispôsobí charakteru danému produktu.

Ukážka produktu žiaka pdf

Napríklad pri obsahovej analýze textu sa postupuje takto:

Najprv sa vymedzí základný súbor textov. Základný súbor tvoria všetky texty, ktoré sa týkajú vymedzenej problematiky. Niekedy ide len o jeden text, inokedy o súbor textov. Napríklad pri analýze obsahu rozprávok odporúčaných do veku 3 rokov budú tvoriť základný súbor všetky rozprávky, ktoré boli vydané (alebo existujú v inej textovej podobe) pre túto vekovú kategóriu. Pri obsahovej analýze časopisu za posledných desať rokov bude tvoriť základný súbor všetkých 10 ročníkov časopisu.

Ako vidno, základný súbor textov môže byť niekedy veľmi veľký a ich obsahová analýza by bola časovo veľmi náročná. Preto sa musí z neho urobiť výber. Súbor textov, ktorý sa vyberie zo základného súboru, sa podobne ako pri výbere ľudí nazýva výberový súbor textov. Výber možno urobiť podľa rôznych kritérií, ktoré si zvolí skúmateľ a ktoré zodpovedajú zámeru výskumu.

Zo štatistického hľadiska je najcennejší náhodný výber textov. Uskutočňuje sa podobne ako náhodný výber osôb. Podstatou postupu je, že sa všetky texty základného súboru označia číslami. Ak má výskumník analyzovať obsah časopisu za posledných 10 rokov, očísluje si všetky čísla priebežne od prvého čísla v prvom ročníku po posledné číslo v desiatom ročníku. Potom si stanoví "hustotu" výberu, povedzme 6 čísel novín za každý rok. Spolu teda musí vybrať 60 čísel. Ktoré čísla to budú v každom ročníku, určí žrebovaním. Týmto spôsobom skúmateľ získa všetky čísla časopisu do výberového súboru. Tieto potom podrobí obsahovej analýze.