Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Alternatívne formy hypotéz

V časti forma hypotézy sme sa naučili tvoriť hypotézy tak, že sme v nich uvádzali rozdiely pomocou druhého stupňa prídavného mena alebo príslovky: vyšší ako, frekventovanejší ako, intenzívnejší ako, pomalší ako, menej priaznivý ako, horší ako a podobne.

Hypotézy sa však dajú formulovať aj pomocou výrazov vyjadrujúcich príčinu a následok (ak-tak; čím-tým):

Ak učiteľ zvýši počet pochvál, žiaci sa viac naučia.

Ak sa zníži stres žiakov, klíma triedy bude priaznivejšia.

Táto formulácia je alternatívou formulácií, ktoré sme prebrali v učive Forma hypotézy. Všetky hypotézy sa dajú formulovať obidvomi spôsobmi, ale spôsob využívajúci druhý stupeň prídavného mena alebo príslovky sa nám zdá operatívnejší.

Učitelia, ktorí používajú vysoký počet pochvál, naučia žiakov viac ako učitelia, ktorí používajú málo pochvál.

Učitelia, v ktorých triede je nízky stres žiakov, majú klímu v triede priaznivejšiu ako učitelia, u ktorých žiakov je vysoký stres.

Vo výskume, ktorý zisťuje smer a silu vzťahov medzi premennými, sa hypotézy vyjadrujú odlišne.

Medzi motiváciou učiť sa a výkonom v teste vedomostí je pozitívny vzťah.

Medzi záujmom žiakov o počítačové hry a ich prospechom je negatívny vzťah.

Vzťahy medzi premennými sa v takýchto výskumoch vypočítajú pomocou korelačného koeficientu ikona - slovník  Korelačný koeficient = index vyjadrujúci stupeň vzťahov medzi dvomi premennými. Môže nadobudnúť hodnoty od -1 (vôbec nijaká zhoda) po +1 (úplná zhoda). 0 znamená žiadny vzťah..