Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Vyhodnotenie

Hodnotenie pojmu robí respondent označením na škále. Vyznačí, do akej miery spája pojem s danými adjektívami. Škála ukazuje, ktorým smerom a s akou intenzitou respondent vníma pojem, ktorý je zobrazený na škále v rozmedzí dvoch extrémov. Sémantický diferenciál môžete vyhodnocovať rôznymi matematicko-štatistickými metódami, napr. vyrátate stredné hodnoty ako aritmetický priemer, medián, smerodajnú odchýlku, variačný koeficient alebo použijete tzv. D-štatistiku.

(A) Priemerné hodnoty jednotlivých položiek

Na základe označení na škále vyrátate priemerné hodnoty pre jednotlivé položky. Priemerné hodnoty vyrátate tak, že pri každej položke zrátate hodnoty, ktoré uviedli respondenti a vydelíte ich počtom respondentov.

x = (x1+x2+...+xn)/n
X = priemer
X1 = hodnota prvej položky
X2 = hodnota druhej položky
Xn = hodnota poslednej položky
n = počet respondentov

Príklad:

Výskumu sa zúčastnilo 20 respondentov, ktorí vypĺňali 7-stupňovú škálu. Hodnotili sa pojmy odmena a trest. Škála obsahovala 15 položiek.

V tabuľke uvádzame získané hodnoty pre pojem trest v položke č.1 príjemný – nepríjemný. Respondenti tu uviedli nasledovné hodnoty: 7, 6, 6, 7, 6, 5, 7, 7, 6, 5, 5, 6, 7, 6, 7, 4, 5, 7, 6, 7.

Ukážka: formát - MS Excell | formát - Open Office Calc

Priemerná hodnota položky č.1 je 6,1.

Týmto spôsobom vyrátate priemerné hodnoty všetkých položiek všetkých hodnotených pojmov.

(B) Priemerné hodnoty jednotlivých pojmov podľa troch dimenzií

Postupujte tak, že zrátate priemerné hodnoty položiek každej dimenzie a vydelíte počtom položiek v tejto dimenzii.

Príklad:

Pojem trest na dimenzii hodnotenia obsahuje päť položiek a nasledovné priemerné hodnoty:

Položka Priemerná hodnota
č. 1 6,1
č. 5 7,2
č. 6 5,8
č. 8 7,6
č. 13 6,9

Ukážka: formát - MS Excell | formát - Open Office Calc

V tomto prípade platí, že čím budú vyššie hodnoty, tým je hodnotenie negatívnejšie a naopak, čím budú hodnoty nižšie, tým je hodnotenie pozitívnejšie. (Vychádza sa zo škály so 7 stupňami, pričom 1 = pozitívne hodnotenie a 7 = negatívne hodnotenie).

Z toho vyplýva, že pojem trest na dimenzii hodnotenia bol respondentmi hodnotený výrazne negatívne, pretože dosiahol priemernú hodnotu 6,72.

(C) Znázornenie v trojdimenzionálnom sémantickom priestore

Získané priemerné hodnoty hodnotených pojmov z pohľadu troch dimenzií potom zaznačte do trojdimenzionálneho sémantického priestoru. Na základe zobrazenia pojmov v sémantickom priestore môžete interpretovať ich vzájomné súvislosti. Ak sa pojmy nachádzajú v tesnej blízkosti sú si významovo podobné. Naopak, čím sú pojmy od seba viac vzdialené, tým viac sa líšia aj významovo.

Príklad:

Pojmy odmena a trest dosiahli na jednotlivých dimenziách nasledovné hodnoty:

  DIEVČATÁ CHLAPCI
ODMENA TREST ODMENA TREST
Dimenzia hodnotenia 2 4,2 1,5 6,7
Dimenzia sily 3,7 5,5 1,2 6,6
Dimenzia aktivity 3,2 3,6 2,3 6,5

V grafe sú z technických dôvodov zobrazené len dve dimenzie: dimenzia hodnotenia a dimenzia sily.

Vidno, že vnímanie pojmov odmena a trest sa výrazne líši. Pojem odmena vnímajú respondenti pozitívne z hľadiska všetkých troch dimenzií. Odmena je chápaná ako dobrý, silný a aktívny pojem. Trest respondenti vnímajú ako zlý, slabý a pasívny pojem.

Najpozitívnejšie ohodnotili pojem odmena chlapci. Dievčatá tento pojem ohodnotili približne rovnako na dimenzii hodnotenia, avšak rozdielne na dimenzii sily a aktivity. Celkovo je odmena vnímaná veľmi pozitívne na všetkých troch dimenziách. Na základe výsledkov možno povedať, že pojem odmena je respondentmi interpretovaný ako dobrý, do istej miery aj ako silný a aktívny.

Pojem trest je respondentmi vnímaný mierne rozdielne. Najvýraznejšie je negatívne vnímanie chlapcami z hľadiska všetkých troch dimenzií, pojem trest nevnímajú ako dobrý, silný ani aktívny. Dievčatá pojem trest vnímajú priemerne, o niečo pozitívnejšie ako chlapci, ako priemerne dobrý, silný a aktívny.

Z hľadiska vzdialenosti pojmov je zrejmé, že pojmy odmena a trest vnímajú respondenti ako významovo výrazne odlišné, pretože sú v sémantickom priestore od seba veľmi vzdialené. Tento rozdiel je markantný predovšetkým u chlapcov. U dievčat je rozdiel o niečo menší.

Pojem odmena vnímajú dievčatá i chlapci z významového hľadiska približne rovnako, pretože tento pojem sa nachádza u oboch skupín v tesnej sémantickej blízkosti.

Pri pojme trest sú mierne rozdiely z hľadiska chápania ich významu, dievčatá vnímajú trest o niečo pozitívnejšie ako chlapci.

(D) Smerodajné odchýlky

Smerodajná odchýlka ukazuje, do akej miery sú jednotlivé merané hodnoty okolo strednej hodnoty. Čím je smerodajná odchýlka menšia, tým bližšie sú merané hodnoty okolo strednej hodnoty. Znamená to, že pojem bol hodnotený všetkými respondentmi podobne, rozptyl bol menší.

Naopak, väčšia smerodajná odchýlka hovorí o tom, že pri hodnotení pojmu sa vyskytli výraznejšie odklony od priemeru a väčší rozptyl.

vzorec pre výpočet smerodajnech odchýlky
∂ = smerodajná odchýlka
X = priemerná hodnota pojmu
x1 = hodnota prvej položky
x2 = hodnota druhej položky
xn = hodnota poslednej položky
n = počet položiek

Príklad:

Uvádzame príklad vyrátania smerodajnej odchýlky pre pojem odmena.

Ukážka: formát - MS Excell | formát - Open Office Calc

Pojem odmena má smerodajnú odchýlku 0,73, čo znamená menší rozptyl z hľadiska hodnotenia respondentmi.

(E) D-štatistika

Ak chcete vyrátať vzdialenosť medzi jednotlivými pojmami a podrobnejšie zistiť, do akej miery sú skúmané pojmy totožné, a v čom sa líšia, môžete použiť tzv. D-štatistiku.

vzorec pre výpočet D-štatistiky
D = vzdialenosť medzi pojmami
a = pojem 1
b = pojem 1

Príklad:

Pre ilustráciu uvádzame príklad vyrátania rozdielov medzi pojmami odmena (a) a trest (b).

Ukážka: formát - MS Excell | formát - Open Office Calc

Čím je nižšia hodnota D, tým je menšia vzdialenosť medzi jednotlivými pojmami. A naopak, vyššia hodnota D znamená väčšiu vzdialenosť medzi pojmami.

V našom prípade je hodnota D vyjadrujúca vzdialenosť medzi pojmami odmena a trest vysoká – 7,21. Znamená to, že pojmy odmena a trest sa významovo výrazne líšia.