Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Zhodnotenie sociometrie

Sociometria je vhodnou metódou na analýzu štruktúry vzťahov triedy. Môžete ňou diagnostikovať vzťahy v triede, určiť skupiny a podskupiny, určiť postavenie a pozície jednotlivých žiakov v triede a i.

Veľmi dobre sa dá uplatniť pri sledovaní sociálnej dynamiky (napr. po realizovaných zmenách); pri plánovaní pedagogicko-psychologických opatrení; pri predchádzaní a odstraňovaní rôznych výchovných problémov.

V prípade potreby môžete realizovať sociometrické techniky každý týždeň, mesiac a porovnávať zmeny.

Nedostatkom sociometrie je prílišné zdôraznenie citovej stránky medziľudských vzťahov, vzájomných sympatií a antipatií, niekedy je voľba alebo odmietanie veľmi racionálne, pragmatické. Veľmi dôležité je taktné a citlivé zaobchádzanie so získanými údajmi. Nevýhodou je, že pomocou sociometrie nezistíte príčiny vzťahov a postavenia žiakov v triede. Problematické môžu byť aj negatívne voľby, na ktoré osoby často nie sú ochotné odpovedať.