Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Štruktúra dotazníka

Dotazník má svoju pevnú štruktúru, ktorú je potrebné pri jeho konštrukcii dodržať. Hoci pri bežnom pohľade sa zdá, že dotazník sa skladá z voľne usporiadaných položiek, jeho štruktúra musí byť dôkladne premyslená.

(A) Vstupné informácie

Sú mimoriadne dôležité hlavne pri dotazníkoch zasielaných poštou a elektronicky, t. j. bez osobnej administrácie výskumníkom. Tejto časti sa často venuje málo pozornosti, hoci výrazne vplýva na ochotu respondentov vyplniť dotazník, a tým má veľký vplyv aj na návratnosť.

Záhlavie
Obsahuje názov dotazníka, inštitúciu, ktorá ho zadáva a (alebo) meno autora.

Dotazník voľby povolania
Autor M. Horváth a kol., 2001

alebo

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
Dotazník kvality života žiaka v škole
S. Hlásna, 2001

Úvod
Úvod má byť krátky, prehľadný a výstižný. V úvode je potrebné zdôrazniť tri dôležité aspekty:

  • dôležitosť výskumu,
  • potreba informácií od respondenta,
  • garantovanie anonymity respondenta (pri anonymných dotazníkoch).

Milí rodičia,
v rámci externej evalvácie školy, ktorú navštevuje vaša dcéra/váš syn, vás chceme požiadať o vyplnenie nasledovného dotazníka. Cieľom dotazníka je zhodnotiť kvalitu školy. Váš názor je dôležitý, preto vás prosíme o úprimné a pravdivé odpovede. Dotazník je anonymný a všetky získané informácie sú dôverné a budú slúžiť len na vedecké účely. Vopred Vám ďakujeme za spoluprácu

Inštrukcie
Obsahujú jasné vysvetlenie toho, ako majú respondenti odpovedať, t.j. zakrúžkovať, označiť krížikom, podčiarknuť, napísať odpoveď a. i. Niekedy sa odporúča uviesť ilustratívny príklad spôsobu odpovedí. Odporúča sa uviesť, že nie sú dobré a zlé odpovede, ale každá odpoveď je správna.

Dotazník obsahuje rôzne typy otázok. Pri väčšine z nich odpovedzte označením vybranej možnosti krížikom:

  • áno
  • nie
  • neviem

Ak nie je uvedené inak, vyberte len jednu možnosť. Pri otvorených položkách máte možnosť vyjadriť svoj vlastný názor.

(B) Prostredná časť

Prostrednú časť dotazníka tvoria položky. Položka je súhrnný názov pre všetky typy podnetov dotazníka, teda otázok, výrokov a škál.

(C) Záverečná časť

Záver dotazníka je stručný a mal by obsahovať:

  • poďakovanie respondentovi za jeho čas a námahu,
  • priestor na okomentovanie a poznámky respondenta k dotazníku.

Za čas, ktorý ste venovali vyplneniu dotazníka a za vaše úprimné odpovede vám ešte raz ďakujeme. Prosíme vás, skontrolujte, či ste odpovedali na všetky otázky.

Priestor na váš komentár:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................