Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Metodológia výskumu

Metodológia výskumu je vedná disciplína, ktorá skúma a opisuje plánovanie, organizáciu a realizáciu výskumu vrátane vyhodnotenia výskumných dát. Metodológia výskumu teda opisuje viac než len výskumné metódy. Zaoberá sa tým, čo robí výskumník pred vstupom do terénu (plánovanie výskumu), počas terénnej fázy výskumu (použitie výskumných metód) a po návrate z terénu (vyhodnocovanie a interpretácia dát získaných v teréne).

Od metodológie výskumu je potrebné odlišovať metodológiu vedy, metavednú disciplínu zaoberajúcu sa základnými otázkami budovania vedy a vedných systémov. Je to akási nadstavba konkrétnych vedných disciplín, pedagogiky, psychológie, chémie, fyziky atď. Ruka v ruke s ňou sa rozvíjajú disciplíny ako filozofia vedy, logika vedy, sociológia vedy, psychológia vedy a pod.

Metodológiu výskumu je potrebné odlišovať od výskumnej metódy, ako je pozorovanie, experiment, škálovanie a pod. Metodológia výskumu je vedná disciplína, výskumná metóda je presne určený spôsob zberu výskumných dát a ich spracovanie.

Metodika výskumu je súbor viacerých metód a postupov, ktoré používa výskumník v konkrétnom výskume.

Vo výskume autor skúmal predstavu vlastnej rodiny u detí. Použil pritom kresbu rodiny dieťaťom, a to normálnu kresbu a kresbu „začarovanej“ rodiny a interview s dieťaťom a s jedným rodičom dieťaťa. Jeho metodika sa teda skladala z dvoch výskumných metód, pričom prvú z nich (kresba) použil v dvoch variantoch. Interview viedol jednak s dieťaťom jednak s jedným z rodičov.

Matematická štatistika je špeciálna vedná oblasť v rámci matematických vied. Zaoberá sa kvantitatívnou charakteristikou javov. Matematická štatistika nie je súčasťou metodológie výskumu, keďže je to matematická disciplína, ale jej poznatky využívajú výskumníci na štatistické spracovanie výskumných dát.

Empirický výskum spočíva v získaní terénnych dát (dát získaných v triede, škole, rodine, klube, internáte, na detskom ihrisku, v azylovom dome a pod.). Jeho opakom je výskum „pri stole“ (desk study), ktorého cieľom je teoretické spracovanie určitého problému.