Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Výskumné otázky

Výskumníci často formulujú svoje výskumné problémy v opytovacej forme – stanovujú výskumné otázky. Je to veľmi dobrá prax. Otázka je totiž akčná – vyžaduje si hľadať na ňu odpovede.

Všimnite si, ako sa dá výskumná téma konkretizovať do výskumných otázok.

Téma výskumu: Voľnočasové aktivity gymnazistov

Výskumné otázky:

  • Aké druhy voľnočasových aktivít prevládajú u gymnazistov v danej lokalite?
  • Aké zastúpenie majú aktívne a aké pasívne činnosti?
  • Aké zastúpenie majú aktivity domáceho a aké inštitucionálneho typu?
  • Aké sú v danej lokalite inštitucionálne podmienky na trávenie voľného času?

Iné zameranie výskumu v rámci tej istej výskumnej témy:

  • Ako chápu gymnazisti pojem voľný čas?
  • Ako chápu gymnazisti pojem voľnočasová aktivita?
  • Ako zdôvodňujú činnosť, ktorú vykonávajú vo svojom voľnom čase?
  • Ako by si prípadne chceli zmeniť voľnočasové aktivity?
  • Aké pohnútky alebo podmienky by mohli spôsobiť túto zmenu?

Nevhodné výskumné otázky

Nie je vhodné formulovať uzavreté výskumné otázky, napr. tak, aby odpoveď znela áno, alebo nie.

Majú učiteľky materských škôl dostatok skúseností, aby vedeli diagnostikovať domáce problémy dieťaťa?

Odpoveď áno alebo nie je chudobným zistením a iste nezodpovedá času a námahe, ktorú výskumník do svojej práce vložil. Otázku je možné zmeniť:

Aké skúsenosti (alebo schopnosti) majú učiteľky s diagnostikovaním domácich problémov dieťaťa?

Táto otázka je širšia a poskytne výskumníkovi dobrú pôdu na zisťovanie. Nie je vhodné formulovať výskumné otázky so superlatívom (tretím stupňom prídavného mena alebo príslovky).

Ktorá je najlepšia koncepcia hudobnej výchovy?

Existuje veľa koncepcií hudobnej výchovy a výskumník nemá šancu ich všetky preskúmať a vzájomne porovnať. Otázka sa zlepší, keď si výskumník kladie za cieľ porovnať dve alebo tri konkrétne koncepcie hudobnej výchovy. Ale aj v tom prípade sa asi ukáže, že žiadna z nich nie je vo všetkom najlepšia. Každá z nich môže byť výhodná z iného hľadiska.

Tri typy výskumných otázok

Existujú tri základné typy výskumných otázok:

Deskriptívne výskumné otázky

Relačné výskumné otázky

Kauzálne výskumné otázky

expand Úloha