Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Premenné

Premenná je jeden z najdôležitejších prvkov výskumu. Je to vlastne predmet výskumu premenený "na drobné". Je to to, čo uchopíte v teréne, o čom budete zhromažďovať údaje.

Ak nemáte stanovené premenné výskumu, nemôžete mať vhodné (skúmateľné) výskumné otázky a nebudete vedieť formulovať správne hypotézy výskumu.

Premenná je prvok, ktorý nadobúda rôzne hodnoty. Premennou je napríklad výkon vo vedomostnom teste. Žiaci v ňom môžu získať od 0 do 40 bodov. Inou premennou je napríklad ročný príjem rodičov. Môže nadobúdať hodnoty od nuly po niekoľko miliónov.

Premenná môže nadobúdať aj rôzne stavy (úrovne). Premennou je napríklad trávenie voľného času. Táto premenná má stavy: sledovanie televízie, hra s rovesníkmi, športová činnosť, pomoc rodičom. Premenná pohlavie (príp. gender) ma dva stavy: ženské a mužské.

Premenné rozdeľujeme na dve skupiny, na:

 • merateľné (kvantitatívne)
 • kategoriálne

Merateľné premenné

U merateľných premenných môžeme určiť rozsah, počet, frekvenciu alebo mieru (stupeň) určitého javu alebo vlastnosti.

Množstvo vedomostí možno presne vyčísliť. Chybovosť v pravopise možno vyjadriť počtom chýb. Obľúbenosť vyučovacieho predmetu možno vyjadriť na škále. Merateľné premenné nadobúdajú rôzne hodnoty v istom (viac alebo menej širokom) rozpätí: lepší-horší, viac-menej, skôr-neskôr a pod.

Kategoriálne premenné

U kategoriálnych premenných možno javy zadeliť do tried, kategórií, úrovní, typov, stavov. Najjednoduchšia kategoriálna premenná má len dva stavy (úrovne). Takéto premenné nazývame dichotómne.

Príklady:

 • pohlavie (muž – žena),
 • výsledok skúšky (zložil – nezložil),
 • typ detského domova (internátny, rodinný).

Iné premenné majú viac ako dve úrovne:

 • rodinný stav (slobodný/á – ženatý, vydatá – rozvedený/á – vdovec, vdova),
 • ročník (1 - 9),
 • vyučovací predmet (SJ, M, Ch, F, D atď.)
 • vyučovacia metóda (slovná, demonštračná, praktická)
 • vzdelanie rodičov (ZŠ, SŠ bez maturity, SŠ s maturitou, VŠ)

Každý výskum má obyčajne niekoľko premenných. Ich počet závisí od toho, koľko výskumných otázok si výskum stanovil a čím sú naplnené.

Príklad:

Prečítajte si výskumné otázky pre výskum voľnočasových aktivít gymnazistov:

 • Aké druhy voľnočasových aktivít prevládajú u gymnazistov v danej lokalite?
 • Aké zastúpenie majú aktívne a aké pasívne činnosti?
 • Aké zastúpenie majú aktivity domáceho a aké inštitucionálneho typu?
 • Aké sú v danej lokalite inštitucionálne podmienky na trávenie voľného času?

Prvá otázka bude mať premenné druh voľnočasových aktivít (hra s rovesníkmi, záujmová činnosť, pomoc rodičom) a typ lokality (veľkomesto, mesto, veľká obec, malá obec).
Druhá otázka bude mať premennú typ aktivít z hľadiska aktívnosti.
Tretia otázka bude mať premennú typ aktivity z hľadiska inštitucionálneho.
Štvrtá otázka bude mať premennú podmienky voľnočasových aktivít (vybavenosť domácnosti, školy, inštitúcii pre voľný čas atď.).

Každá z uvedených premenných však môže vystupovať vo viacerých výskumných otázkach tohto výskumu. Typ lokality je dôležitou premennou, ktorá by výskumníka mohla zaujímať aj pri 2., 3. a 4. otázke. Podobne aktívnosť voľnočasových činností by mohla vystupovať aj pri hľadaní odpovede na tretiu otázku atď.

Pri formulovaní svojich výskumných otázok sa usilujte vidieť v nich už konkrétne premenné, ktoré budete skúmať. To vám zároveň vnúti otázku: Viete o danom jave zhromaždiť dáta? Premenné musia byť totiž v teréne uchopiteľné , musia sa o nich dať získať dáta.

Príklad:

Do akej miery v školách sa venuje pozornosť rozvoju komunikácie žiakov?

Zraniteľné miesto tejto výskumnej otázky je pozornosť venovaná komunikácii. Na konkrétne skúmanie tejto výskumnej otázky by bolo lepšie sformulovať ju v merateľných ukazovateľoch, teda koľko času sa venuje tomuto rozvoju. Premenná bude čas. Iným zraniteľným miestom je >rozvoj komunikácie žiakov. Mali by sa vymedziť konkrétne aktivity, v ktorých je žiak komunikačne aktívny. Môže to byť napríklad rozsah aktívnej komunikácie každého žiaka (koľko minút žiak v priemere hovoril na hodine), môže to byť náplň komunikácie (napr. typy komunikačných úloh – reproduktívna, produktívna, tvorivá) a pod.

Osobitným druhom premenných je nezávislezávisle premenná. Budete sa im venovať v časti Experimentálna metóda.