Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Príklad vyhodnotenia

Jednotlivé spôsoby vyhodnocovania uvedieme na konkrétnom príklade. Výskum sa realizoval na vzorke 90 respondentov. Cieľom bolo porovnať, ako vnímajú pojmy ideálny učiteľ a skutočný učiteľ nasledovné 3 skupiny respondentov:

  • 1.skupina: žiaci vo veku 9-13 (30 respondentov),
  • 2.skupina: rodičia (30 respondentov),
  • 3.skupina: učitelia (30 respondentov).

Ukážka použitého sémantického diferenciálu

Pre pojem skutočný učiteľ sa použila identická bipolárna škála.

IDEÁLNY UČITEĽ

  1 2 3 4 5 6 7  
1. zaujímavý               nudný
2. priateľský               nepriateľský
3. aktívny               pasívny
4. zodpovedný               nezodpovedný
5. istý               neistý
6. veselý               smutný
7. extrovertný               introvertný
8. rýchly               pomalý
9. originálny               stereotypný
10. pokojný               agresívny
11. systematický               neorganizovaný
12. kompetentný               nekompetentný
13. nenáročný               náročný
14. liberálny               autoritatívny
15. humorný               vážny
      Dimenzia hodnotenia
      Dimenzia sily
      Dimenzia aktivity

Priemerné hodnoty jednotlivých položiek

Vyrátali sme priemerné hodnoty pre jednotlivé položky (t.j. bipolárne dvojice adjektív) pre oba profily učiteľov u každej skupiny respondentov. Výsledky nám umožnili navzájom porovnať vnímanie ideálneho a skutočného učiteľa z pohľadu žiakov, rodičov a samotných učiteľov.

Priemerná hodnota pre položku zaujímavý - nudný pre oba typy učiteľov z pohľadu žiakov.

Ukážka: formát - MS Excell | formát - Open Office Calc

V tomto prípade platí, že čím boli vyššie hodnoty, tým bolo hodnotenie negatívnejšie a naopak, čím nižšie hodnoty, tým bolo hodnotenie pozitívnejšie. (Vychádza sa zo škály so 7 stupňami, pričom 1 = pozitívne hodnotenie a 7 = negatívne hodnotenie).

Z toho vyplýva, že ideálny učiteľ sa v položke zaujímavý - nudný veľmi líši od skutočného učiteľa. Podľa žiakov je ideálny učiteľ viac zaujímavý (priemerná hodnota 1,05) na rozdiel od skutočného učiteľa, ktorý je viac nudný (priemerná hodnota 6).

Takýmto spôsobom sme vyrátali priemerné hodnoty všetkých položiek ideálneho a skutočného učiteľa. Získali sme údaje, na základe ktorých sme porovnali, v čom sa líšia ideálny a skutočný učiteľ podľa jednotlivých vlastností z pohľadu žiakov, rodičov a učiteľov.

Priemerné hodnoty všetkých položiek ideálneho a skutočného učiteľa z pohľadu žiakov

Z tabuľky vyplýva, že väčšina hodnotených vlastností ideálneho učiteľa sa nachádza na škále medzi hodnotami 1 až 3. Dá sa preto povedať, že ideálny učiteľ má skôr pozitívne vlastnosti.

Priemerné hodnoty jednotlivých vlastností sa nachádzajú v strede škály a viaceré z nich sa prikláňajú k negatívnemu hodnoteniu, sú medzi hodnotami 3 až 7. Z toho vyplýva, že skutočný učiteľ bol hodnotený negatívnejšie ako ideálny učiteľ.

Na základe výsledkov sme zistili, v čom sa líši vnímanie pojmu ideálny a skutočný učiteľ z pohľadu hodnotiacich osôb. Je zjavné, že napríklad v položke č.4 zodpovedný-nezodpovedný sa ideálny a skutočný učiteľ zhodujú, ale napr. v položke č.15 humorný-vážny badať najvýraznejší rozdiel medzi ideálom a skutočnosťou.

Priemerné hodnoty jednotlivých pojmov podľa troch dimenzií

Na základe priemerných hodnôt všetkých položiek hodnotených pojmov sme vyrátali priemerné hodnoty pojmov ideálny a skutočný učiteľ podľa troch dimenzií.

Priemerné hodnoty pojmov ideálny a skutočný učiteľ

Ukážka:

  IDEÁLNY UČITEĽ SKUTOČNÝ UČITEĽ
Dimenzia hodnotenia Dimenzia sily Dimenzia aktivity Dimenzia hodnotenia Dimenzia sily Dimenzia aktivity
ŽIACI 1,8 1,4 2,2 6,4 5,4 4,4
RODIČIA 2,6 1,8 1,8 4,6 3,2 3,4
UČITELIA3,4 2,6 2,6 2,8 3,2 3,2

Znázornenie v trojdimenzionálnom sémantickom priestore

Získané priemerné hodnoty hodnotených pojmov z pohľadu troch dimenzií sme zaznačili do trojdimenzionálneho sémantického modelu.

Rozdiely medzi ideálnym a skutočným učiteľom

V grafe sú z technických dôvodov zobrazené len dve dimenzie: dimenzia hodnotenia a dimenzia sily.

Na základe výsledkov môžeme povedať, v čom sa líši vnímanie pojmu ideálny a skutočný učiteľ z pohľadu hodnotiacich osôb. Je zjavné, že vnímanie ideálneho a skutočného učiteľa sa výrazne líši.

Ideálny učiteľ je vo všetkých troch dimenziách hodnotený žiakmi viac pozitívne na rozdiel od skutočného učiteľa, ktorého vnímajú výrazne negatívne. V ich hodnotení sa prejavil najvýraznejší rozdiel medzi ideálom a skutočnosťou, čo je zrejmé aj z umiestnenia v sémantickom priestore, oba pojmy sú od seba výrazne vzdialené. Ideálneho učiteľa vnímajú ako pojem dobrý a silný, pojem skutočný učiteľ chápu ako zlý a slabý.

Rodičia ohodnotili ideálneho učiteľa aj skutočného učiteľa skôr priemerne na oboch dimenziách. Oba pojmy umiestnili v sémantickom priestore blízko seba a vnímajú ich ako priemerne dobré a silné.

Najmenšie rozdiely medzi ideálnym a skutočným učiteľom vidno v hodnotení učiteľov, ktorí tieto pojmy chápu ako významovo podobné. Skutočného učiteľa ohodnotili ako pojem dobrý a silný. Naopak, pojem ideálny učiteľ vnímajú ako priemerne dobrý a silný.

Z hľadiska zoskupenia pojmov v modeli je zjavné, že sa tu prejavila opačná tendencia vnímania pojmov medzi respondentmi. Ako významovo blízke sa javia pojmy ideálny učiteľ z pohľadu detí a rodičov a skutočný učiteľ z pohľadu učiteľov. Žiaci a rodičia vnímajú ideálneho učiteľa pozitívnejšie ako skutočného, učitelia naopak chápu skutočného učiteľa pozitívnejšie ako ideálneho.

Podobné zoskupenie je badať pri pojmoch skutočný učiteľ z pohľadu rodičov a ideálny učiteľ z pohľadu učiteľov, ktorí chápu tieto pojmy ako významovo podobné.

Osobitú pozíciu má pojem skutočný učiteľ z pohľadu žiakov, ktorí tento pojem významovo chápu odlišne od ostatných respondentov a hodnotených pojmov.

Smerodajná odchýlka

Na základe priemernej hodnoty jednotlivých pojmov sme vyrátali smerodajnú odchýlku:

Ukážka: formát - MS Excell | formát - Open Office Calc

  IDEÁLNY UČITEĽ SKUTOČNÝ UČITEĽ
Priemerná hodnota Smerodajná odchýlka Priemerná hodnota Smerodajná odchýlka
ŽIACI 1,8 0,77 5,4 2,34
RODIČIA 2,07 0,93 3,73 1,57
UČITELIA2,8 1,79 3,07 0,99

Priemerná hodnota ideálneho učiteľa z pohľadu žiakov je 1,8. Celkovo bol ideálny učiteľ ohodnotený viac pozitívne. Priemerná hodnota skutočného učiteľa z pohľadu žiakov je 5,4. Na rozdiel od ideálneho učiteľa sa nachádza na druhej strane škály a viac sa prikláňa k negatívnemu hodnoteniu.

Najmenšia odchýlka bola pri hodnotení ideálneho učiteľa žiakmi – 0,77, boli tu najmenšie rozdiely z hľadiska hodnotenia pojmu respondentmi. Naopak, väčšia smerodajná odchýlka sa vyskytla pri hodnotení pojmu skutočný učiteľ z pohľadu žiakov – 2,34, t.j. tu sa vyskytli najväčšie rozdiely v hodnotení jednotlivými respondentmi.

D-štatistika

Ukážka: formát - MS Excell | formát - Open Office Calc

IDEÁLNY UČITEĽ - SKUTOČNÝ UČITEĽ

D
žiaci 15,36
rodičia 9,22
učitelia 7,07

D = vzdialenosť medzi pojmami

V našom prípade bola najväčšia hodnota D pri žiakoch, t.j. žiaci uviedli najväčšie rozdiely medzi ideálnym a skutočným učiteľom, hodnota D dosiahla 15,36. Najmenšie rozdiely medzi ideálom a skutočnosťou boli zistené pri učiteľoch, D dosiahlo hodnotu 7,07.

IDEÁLNY UČITEĽ

D
žiaci-rodičia 4,24
žiaci-učitelia 7
rodičia-učitelia 6,08

D = vzdialenosť medzi pojmami

Z pohľadu hodnotiacich osôb boli najväčšie rozdiely v hodnotení ideálneho učiteľa medzi žiakmi a učiteľmi, D malo hodnotu 7. Naopak, najmenšie rozdiely boli zistené pri žiakoch a rodičoch s dosiahnutou hodnotou D = 4,24.

SKUTOČNÝ UČITEĽ

D
žiaci-rodičia 8,77
žiaci-učitelia 11,45
rodičia-učitelia 7,21

D = vzdialenosť medzi pojmami

Skutočný učiteľ bol hodnotený žiakmi a učiteľmi s najväčšími rozdielom – hodnota D je 11,45. Skutočného učiteľa vnímajú najbližšie rodičia a učitelia s dosiahnutou hodnotu D 7,21.

expand Úloha