Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Štruktúrované pozorovanie

Realita, ktorá nás obklopuje, je obyčajne zložitá, zvyčajne sa skladá z mnohých prvkov a viacerých rovín. Paralelne prebiehajú viaceré činnosti, prelínajú sa a vzájomne sa ovplyvňujú. V pozorovanej situácii je obyčajne viac aktérov, ktorí do nej vstupujú a vystupujú. Preto je veľmi ťažké pozorovať realitu vcelku, komplexne. Naopak, je potrebné pozorovanie zamerať užšie, koncentrovať sa na menší výsek z reality, alebo na jej segmenty a tie sledovať hlbšie, podrobnejšie a presnejšie. Je potrebné presne vymedziť javy, na ktoré sa pozorovanie sústredí. Musia to byť javy, ktoré je možné objektívne zachytiť, registrovať a numericky vyjadriť. Pozorovanie, ktoré má tieto vlastnosti, nazývame štruktúrované.

Štruktúrované pozorovanie je založené na tom, že sa realita rozdelí (štruktúruje) na menšie javy, ktoré sa presne pozorujú, zaznamenávajú a vyhodnocujú. Rozdiel medzi neštruktúrovaným a štruktúrovaným pozorovaním vidno na nasledujúcom príklade.

Neštruktúrované pozorovanie. Výskumník pozoroval tri vyučovacie hodiny v jednej triede. Sústredil sa na nevhodné správanie žiakov. Počas pozorovania si písal drobné poznámky a na konci pozorovania ich zhrnul takto: "Žiaci v tejto triede sa správajú voči učiteľovi nevhodne, často porušujú školskú disciplínu."

Takýto záver pozorovania však vzbudzuje otázky: Aké nevhodné správanie sa vyskytlo? Koľko je "často"? Toto sú typické nedostatky neštruktúrovaného pozorovania. Tieto nedostatky odstraňuje štruktúrované pozorovanie.

Štruktúrované pozorovanie. Pozorovateľ mal ten istý cieľ výskumu, len pozorovanie sa zacielilo na konkrétnejšie vymedzené javy a ich výskyt vyjadril kvantitatívne. Keď pozorovateľ uvidel daný jav, urobil si v záznamovom hárku pri jeho názve čiarku.

Pozorované kategórie javov 1. hodina 2. hodina 3. hodina priemer na 1 vyuč. hodinu
bavenie sa so spolužiakom 10 3 12 8,3
použitie mobilu 3 3 2 2,7
našepkávanie 14 1 0 5,0
vyslovenie vulgarizmu 1 0 1 0,7
svojvoľné opustenie lavice 5 1 6 4,0
položenie "sabotážnej" otázky učiteľovi 1 0 1 0,7
slovné napadnutie spolužiaka 0 1 1 0,7
fyzické napadnutie spolužiaka 0 1 0 0,3

Ako je zrejmé, štruktúrované pozorovanie je dôkladnejšie, pozorované javy sú vymedzené presnejšie, ich frekvencia sa dá spočítať, a preto sa dajú porovnať aj medzi sebou (resp. dajú sa porovnať aj s údajmi z podobných výskumov). Takéto pozorovanie je rigoróznejšie, podrobnejšie, a preto poskytuje viac informácií o skúmanej realite ako neštruktúrované pozorovanie.

Základom štruktúrovaného pozorovania sú pozorované kategórie. Pod pozorovanou kategóriou rozumieme javy rovnakých vlastností. Takouto pozorovanou kategóriou je napr. "bavenie sa so spolužiakom". Zahrňuje všetky pozorovateľné aktivity, pri ktorých sa žiak venuje spolužiakovi činnosťou, ktorá nepodporuje učenie sa a nie je učiteľom tolerovaná. Je to napríklad rozprávanie sa, keď ostatní žiaci píšu zadanie, hranie sa "bojových" hier na papieri a pod. Kategória "použitie mobilu" obsahuje všetky aktivity, pri ktorých žiak manipuluje s mobilom počas vyučovania.

Existujú pozorované kategórie, ktorých javy sa identifikujú ľahšie, a kategórie, kde sa javy identifikujú ťažšie. Môžeme hovoriť o škále náročnosti identifikovania týchto kategórií, kde na jednej strane škály sú kategórie s nízkym stupňom vyvodzovania a na druhej strane kategórie s vysokým stupňom vyvodzovania. Pod vyvodzovaním sa myslí myšlienková aktivita pozorovateľa pri identifikovaní kategórie – najmä usudzovanie o znakoch daného javu, analýza kontextu, v ktorom sa kategória vyskytla a jej odlíšenie od iných kategórií.

Kategória "použitie mobilu" má nízky stupeň vyvodzovania – pozorovateľ na prvý pohľad zistí, že žiak používa mobil. Kategória "bavenie sa so spolužiakom" má o niečo vyšší stupeň vyvodzovania, je o niečo ťažšie identifikovateľná – pozorovateľ musí určiť, či diskusia žiakov je alebo nie je zameraná na učivo. Niektoré kategórie sa identifikujú ešte ťažšie, napríklad kategória "matka prikazuje" sa identifikuje ťažšie, pretože je potrebné ju (v danom kategoriálnom pozorovacom systéme) odlíšiť od kategórie "matka prinucuje" a od kategórie "matka sa vyhráža".

expand Úloha


(A) Kódovanie

(B) Ciele štruktúrovaného pozorovania

(C) Príprava štruktúrovaného pozorovania