Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Posudzovacie škály

Posudzovacia škála je merací nástroj, ktorý umožňuje zisťovať vlastnosti ľudí, frekvenciu alebo intenzitu rôznych stránok osobnosti človeka alebo jeho činností.

Posudzovať môžete aj vlastnosti javov alebo predmetov. Hodnotenie sa uskutočňuje vyznačením na škále (stupnici). Pomocou škál môžete posudzovať iných ľudí, alebo seba samých (tzv. sebaposudzovacia škála).

Posudzovacie škály sú neraz súčasťou dotazníka. Sú relatívne hospodárne (za krátky čas získate odpovede od viacerých respondentov). Z hľadiska tvorby sú však škály značne časovo náročné a pracné.