Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Vyhodnotenie škál

Škály môžete vyhodnocovať rôznymi spôsobmi, používa sa napríklad percentuálne vyhodnotenie a vyrátanie priemerných hodnôt. Jednotlivé spôsoby vyhodnotenia uvedieme na nasledovnom príklade škálového dotazníka. Zameriame sa na vyhodnotenie hodnôt, ktoré sa umiestnili na prvom a poslednom mieste. Celkový počet respondentov bol 650.

(A) Ukážka škálového dotazníka


ukážka dotazníka

(B) Percentuálne vyhodnotenie

Pomocou percentuálneho vyhodnotenia určíte významnosť každej položky. Každá položka bude hodnotená osobitne, t.j. zistíte, akú významnosť respondenti pripisujú jednotlivým hodnotám. Nemôžete však porovnávať jednotlivé hodnoty medzi sebou navzájom, t.j. nemôžete povedať, že určitá hodnota je významnejšia ako iná hodnota.

hodnota zdravie

Hodnota zdravie je pre 81,5% respondentov veľmi významnou hodnotou, pre 14,5% predstavuje významnú hodnotu. Sčasti významnou je pre 3,0% opýtaných. Nevýznamnou hodnotou je pre 0,06% a vôbec nevýznamnou pre 0,03% respondentov.

hodnota kariéra

Spoločenská kariéra predstavuje pre 72,8% respondentov vôbec nevýznamnú a pre 14,1% nevýznamnú hodnotu. 7,7% uviedlo, že táto hodnota je pre nich sčasti významná. 3,3% respondentov ju považuje za významnú a 2,1% za veľmi významnú hodnotu.

(C) Vyhodnotenie pomocou priemeru

Jednotlivým stupňom škály priraďte koeficienty od 1 do 5 nasledovne:

  • 1 = vôbec nevýznamné
  • 2 = nevýznamné
  • 3 = sčasti významné
  • 4 = významné
  • 5 = veľmi významné

Získané hodnoty vynásobte zodpovedajúcim koeficientom:

hodnota zdravie

Získané hodnoty vynásobte zodpovedajúcim koeficientom:
2 x 1 = 2
4 x 2 = 8
20 x 3 = 6
94 x 4 = 376
530 x 5 = 2650

Výsledné hodnoty zrátajte: Spolu: 2 + 8 + 60 + 376 + 2650 = 3096
Na základe týchto hodnôt vyrátajte priemer: 3096 : 650 = 4,7

Hodnota zdravie je pre respondentov veľmi významná, pretože dosiahla priemer 4,7 a na hodnotiacej škále sa blíži k veľmi významnej hodnote. Pri hodnotení sa vychádza zo stupňov škály, kde 1=vôbec nevýznamná, 2=nevýznamná, 3=sčasti významná, 4=významná a 5=veľmi významná hodnota.

hodnota zdravie

Získané hodnoty vynásobte zodpovedajúcim koeficientom: 473 x 1 = 473
91 x 2 = 182
50 x 3 = 150
22 x 4 = 88
14 x 5 = 70

Výsledné hodnoty zrátajte: 473 + 182 + 150 + 88 + 70 = 963
Potom vyrátajte priemer: 963 : 650 = 1,5

Hodnota spoločenská kariéra nepredstavuje pre respondentov veľmi významnú hodnotu, ako ukazuje dosiahnutý priemer 1,5. Tento koeficient sa nachádza v strede medzi vôbec nevýznamnou a nevýznamnou hodnotou.

Ak vyhodnocujete pomocou frekvencie, môžete jednotlivé hodnoty porovnávať medzi sebou navzájom. Na tomto príklade vidno, že hodnota zdravie je s priemerom 4,7 pre respondentov významnejšou ako hodnota spoločenskej kariéry s priemerom 1,5. Takto môžete vytvoriť poradie jednotlivých hodnôt, t.j. zistíte, ktorá hodnota sa umiestnila na prvom až poslednom mieste.

(D) Celkové výsledky

celkové výsledky