Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Experimentálna hypotéza

Hypotéza je integrálnou súčasťou experimentu. Ňou vyjadríte svoje očakávanie o vplyve nezávisle premennej na závisle premennú. Zjednodušene povedané, hypotéza vyjadruje:

Ak použijete A, dosiahnete lepšie výsledky, ako keď použijete B.

V opise experimentu musíte vysvetliť, čo tvorí vašu nezávisle premennú a v akých ukazovateľoch budete zisťovať závisle premennú. Čím presnejšie budete formulovať závisle premennú, tým jasnejšie sa budú črtať vaše výsledky. Nestačí uviesť, že závisle premenná bude napr. "učebné výsledky žiakov". Nezávisle premennú musíte viac konkretizovať: napr. "vedomosti a zručnosti z učiva prírodné podmienky Latinskej Ameriky zisťované pomocou objektívneho testu".