Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Slovník

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  

A

Administrovanie dotazníka = zadávanie dotazníka respondentom osobne, poštou alebo elektronicky.
Akčný výskum = výskum s praktickým zameraním s cieľom zlepšiť fungovanie inštitúcie (napr. akčný výskum učiteľov).
Analýza dát = usporiadanie, klasifikovanie, porovnanie a tabuľkovanie dát.
Analýza variancie (ANOVA) = štatistická metóda na určenie významnosti rozdielov medzi priemernými výsledkami troch a viacerých skupín subjektov.
Anketa = skúmanie pomocou dotazníka alebo interview, ktorého cieľom nie je budovať teóriu, ale len získať nie veľmi prepracované údaje (napr. masmediálna anketa). V pedagogickom výskume sa nepoužíva.
Aplikovaný výskum = výskum, v rámci ktorého bola vypracovaná teória, ktorá má praktické uplatnenie. Protipólom aplikovaného výskumu je základný výskum. Väčšina pedagogických výskumov má aplikačný charakter.
Aritmetický priemer = suma hodnôt delená počtom hodnôt.

B

Bezzmyselné slová = Slová, ktoré nemajú význam, napríklad biuki, zbek, môceň, masao. Používajú sa v teste verbálnej pamäti, teste čítania a pod.
Bipolárna škála = škála, ktorá má na krajných bodoch (póloch) protikladné výrazy, napr.: pracovitý – lenivý.
Bivariačná štatistika = štatistické metódy, ktoré sa používajú pri analýze dvoch premenných výskumu.

C

Cenzus = získavanie dát (resp. dáta) o každom jednotlivcovi z danej populácie.
Cronbachovo alfa = vzorec na výpočet vnútornej konzistencie výskumného nástroja (testu, škálovaného dotazníka). Je to miera reliability založená na vyjadrení, do akej miery položky nástroja spolu súvisia.
Chí-kvadrátový test = štatistická metóda na zistenie významnosti rozdielov vo frekvencii medzi kategorizovanými dátami. Patrí medzi neparametrické metódy štatistiky.

D

Dáta = údaje, zistenia výskumu.
Demografické položky dotazníka = položky zamerané na osobné údaje, napr. vek, pohlavie, rodinný stav, vzdelanie, počet detí a pod.
Denotatívny význam pojmu = všeobecne platný význam pojmu, napr. rodina je malá sociálna skupina tvorená aspoň jedným rodičom a dieťaťom. Členovia rodiny sú spätí manželstvom, pokrvným príbuzenstvom alebo adopciou. Opak: konotatívny význam pojmu.
Deskriptívna štatistika = základné opisné dáta výskumu, obyčajne ich tvorí počet subjektov, jedna alebo viac mier centrálnej tendencie, smerodajná odchýlka, rozpätie údajov. Ukážka...
Diagnostikovanie = typ skúmania, pri ktorom sa hodnotia vlastnosti alebo činnosť jednotlivca, napr. žiaka, a ktoré slúži na rozhodovanie o ďalšom pedagogickom kroku.
Diagnostika = teória opisujúca plánovanie a realizáciu diagnostikovania vrátane interpretácie zistených údajov a návrhu postdiagnostických opatrení, 2. (nie celkom správne) synonymum slova diagnostikovanie.
Diagram = grafické znázornenie priebehu činnosti, resp. vzťahu dvoch alebo viacerých premenných.
Dichotomická premenná = premenná, ktorá má len dve kategórie, napr. prítomný – neprítomný; dievčatá – chlapci a pod.
Dichotomický = spôsob vyjadrenia dát len v dvoch hodnotách, napr. správne – nesprávne.
Distribúcia dát = ukazovateľ rozdelenia frekvencie dát.
Dizertácia = monografická práca, ktorou sa končí doktorandské štúdium. Slúži na dosiahnutie titulu Philosophiae Doctor (PhD.).
Dotazník = písomná výskumná metóda na získavanie hromadných dát. Existuje v papierovej alebo elektronickej podobe.

E

Efekt inštrumentácie = v experimente nežiaduca – zmena medzi pretestom a posttestom ovplyvnená vlastnosťami meracieho nástroja použitého v preteste a postteste.
Efekt Johna Henryho = nežiaduci experimentálny efekt, pri ktorom členovia kontrolnej skupiny vykazujú iný výkon alebo preukazujú iné správanie, ako sa od nich očakávalo. Robia tak v otvorenej alebo skrytej konfrontácii s experimentálnou skupinou, ktorou sa cítia ohrození, alebo, naopak, stimulovaní.
Efekt zmierňovania = chybná tendencia pri posudzovaní ľudí. Snaha hodnotiť nepriaznivé vlastnosti miernejšie.
Efekt zrenia = vplyv biologických alebo psychologických zmien u subjektov v priebehu experimentu, ktoré ovplyvňujú závisle premennú.
Ekologická validita = miera zovšeobecniteľnosti zistení v konkrétnom prostredí na iné prostredie.
Empirický výskum = výskum, ktorý pracuje s dátami získanými v teréne (škole, rodine, klube a pod.). Obyčajne sa chápe ako protiklad teoretického výskumu.
Evalvácia = vyhodnocovanie. Typ skúmania, pomocou ktorého sa hodnotí činnosť a vlastnosti inštitúcie, napr. školy, ústavu.
Experiment = výskum testujúci kauzálne súvislosti medzi nezávisle a závisle premennou.
Experiment ex post facto = výskum, pri ktorom sa nezávisle premenná už vyskytla a výskumník s odstupom času sleduje jej vplyv na závisle premennú.
Experimentálna mortalita = úbytok subjektov počas trvania experimentu
Experimentálna skupina = skupina subjektov v experimente, ktorá podlieha experimentálnemu pôsobeniu. Jej výsledky sa porovnávajú s kontrolnou skupinou.
Exploračný výskum = výskum, pri ktorom výskumník nemôže vychádzať z nijakej relevantnej teórie, pretože nijaká ešte neexistuje. V takomto výskume nie je možné stanoviť hypotézy.
Externá validita = miera, akou sa výsledky výskumu dajú zovšeobecniť na iné subjekty alebo situácie.
Extrapolácia = odhad hodnôt funkcie mimo rozsah získaných dát.

F

Faktorová analýza = štatistická metóda na stanovenie štruktúry výskumného nástroja, zisťuje sa ňou, z akých základných faktorov sa výskumný nástroj skladá. Faktorová analýza funguje tak, že pomocou matematických postupov sa z údajov „vytiahnu“ (v jazyku faktorovej analýzy extrahujú) faktory, ktoré na prvý pohľad nevidno. Faktorová analýza redukuje veľké množstvo dát do jednoduchšej a zrozumiteľnejšej štruktúry. Základom faktorovej analýzy sú vzájomné korelácie medzi všetkými položkami výskumného nástroja. Súbor týchto korelácií sa usporiada do tvaru matice. Potom sa v tejto matici hľadá určité rozloženie dát – položky, ktoré vzájomne dobre korelujú, pravdepodobne patria do jedného faktora, zatiaľ čo tie, ktoré korelujú slabo, pravdepodobne patria do iného alebo iných faktorov. Keďže korelačná matica býva značne veľká, faktory, ktoré v sebe skrýva, sa nedajú ľahko postrehnúť. Na ich odhalenie slúži práve faktorová analýza. Faktorová analýza sa realizuje prostredníctvom počítačových programov, napríklad pomocou SPSS alebo Statistica.
Fenomén = jav.
Filtrové položky = položky v dotazníku, ktoré respondent vynechá, ak sú preňho vzhľadom na predchádzajúcu odpoveď irelevantné. Ak respondent odpovie na určitú položku záporne, nebude odpovedať na ďalšie položky, ktoré na túto odpoveď nadväzujú. Pokyn na vynechanie je vždy uvedený pri konkrétnej položke.

G

Gaussova krivka = krivka tzv. normálneho rozdelenia frekvencie javov. Má symetrický zvonový tvar. Na obidvoch koncoch krivky sú javy, ktoré majú najmenšiu frekvenciu, v strede sú javy, ktoré majú najvyššiu frekvenciu.
Graf = zachytenie údajov v grafickej forme, diagram.

H

Haló efekt = chybná tendencia pri posudzovaní ľudí, napr. na základe jednej vlastnosti sa posudzuje človek ako celok.
Hawthornský efekt = nežiaduci efekt v experimente. Činnosť alebo výkon subjektov v experimentálnej skupine je ovplyvnená tým, že si uvedomujú svoju účasť vo výskume a očakávania výskumníkov.
Histogram = stĺpcový graf.
Hladina významnosti = štatistický termín vyjadrujúci, do akej miery sú rozdiely medzi dátami štatisticky významné. Štandardne sa vyjadruje hladina významnosti na úrovni 1 % a 5 %. Pri hladine 1 % možno vyhlásiť, že je pravdepodobné, že od výsledku sa odchyľuje len 1 prípad zo 100, pri hladine 5 % možno vyhlásiť, že je pravdepodobné, že od výsledku sa odchyľuje len 5 prípadov zo 100.
Hraničné skóre = skóre v teste, ktoré ohraničuje požadovaný výkon, napr. pri prijímacích skúškach.
Hrubé skóre = prvý, bezprostredný a neošetrený kvantitatívny výsledok v teste.
Hypotéza = vedecký predpoklad.

I

Inferenčná štatistika = matematické postupy, ktoré umožňujú výskumníkovi určiť, aká je pravdepodobnosť, že výsledky získané na výberovom súbore subjektov budú platné pre základný súbor.
Informácia = správa alebo údaj, ktorý má význam a účel.
Interakcia = vzájomné pôsobenie činiteľov.
Internacionalizmus = prevzaté slovo cudzieho pôvodu, obyčajne používané medzinárodne (napr. kurikulum, skóre, evalvácia).
Interná validita = v experimente miera, ktorou možno zmeny v závisle premennej pripísať vplyvu nezávisle premennej (a ničomu inému), inými slovami je to miera odfiltrovania nežiaducich činiteľov, ktoré môžu potenciálne pôsobiť na závisle premennú.
Interpolácia = odhad hodnôt funkcie medzi dvomi známymi hodnotami.
Intervalová škála = škála, ktorá nemá nulový bod a pri ktorej vzdialenosť medzi susednými polohami je rovnako veľká.
Intervenujúca premenná = premenná, o ktorej existencii sa vie, ale s ktorou nemožno manipulovať alebo ju merať.
Interview = výskumná metóda založená na ústnom kladení otázok.
Interview s ohniskovou skupinou = typ skupinového interview so zámerne vybratou skupinou.

J

Jav = zmyslami pozorovateľný prvok objektívnej reality alebo prvok, ktorý si subjekt vytvára v mysli.

K

Kazuistika = štúdia jedného prípadu (v medicíne, psychológii), v pedagogike sa častejšie používa výraz prípadová štúdia.
Kódovanie = proces transformácie dát do zmysluplných kategórií za účelom ich analýzy, napr. slovné znenie odpovedí v dotazníku sa prevádza na číselné, aby sa mohli uskutočniť výpočty frekvencie, priemerov a pod. Ukážka...
Koeficient kontingencie = korelačný koeficient používaný pri nominálnych škálach.
Koeficient korelácie = index vyjadrujúci stupeň vzťahov medzi dvomi premennými. Môže nadobudnúť hodnoty od -1 (vôbec nijaká zhoda) po +1 (úplná zhoda). 0 znamená žiadny vzťah. Nízka hodnota korelačného koeficientu (povedzme 0,15) znamená nízku zhodu. Vysoká hodnota korelačného koeficientu (0,80) znamená vysokú zhodu. Ukážka...
Kohorta = skupina subjektov v longitudinálnom výskume.
Koláčový graf = kruhový graf ukazujúci proporcionálne rozdelenie určitého javu. Ukážka...
Konotatívny význam pojmu = subjektívny význam pojmu, významy, ktoré konkrétna osoba pripisuje pojmu na základe svojich osobných skúseností. Napr. pojem rodina môže chápať ako upokojujúci, optimistický spôsob spolužitia jej členov, alebo ako stresujúca a deprimujúca skúsenosť. Opak: denotatívny význam pojmu.
Konštrukt = psychologická charakteristika, ktorá bola teoreticky &qupt;skonštruovaná&qupt; a ktorá slúži na empirické skúmanie, napr. motivácia, postoj, empatia.
Konštruktová validita testu = vyjadrenie, do akej miery výskumný nástroj meria príslušný konštrukt.
Kontingenčná tabuľka = tabuľka so stĺpcami a riadkami, v ktorej sú zoradené dáta dvoch alebo viacerých premenných; Ukážka...
Kontrolná skupina = skupina subjektov v experimente, ktorá nepodlieha experimentálnemu pôsobeniu. Slúži na získanie porovnávacích dát s experimentálnou skupinou.
Korelácia = skrátený názov pre korelačný koeficient.
Korelačný koeficient = index vyjadrujúci stupeň vzťahov medzi dvomi premennými. Môže nadobudnúť hodnoty od -1 (vôbec nijaká zhoda) po +1 (úplná zhoda). 0 znamená žiadny vzťah.
Korelačný výskum = kvýskum na určenie miery súvislosti (vzťahov) medzi viacerými premennými. Táto súvislosť sa zisťuje vyjadruje koeficientom korelácie. Ukážka...
Kultúrne spravodlivý test = test, ktorý čo najmenej znevýhodňuje alebo, naopak, zvýhodňuje príslušníkov istej socio-kultúrnej skupiny, napr. žiakov z vidieka, Rómov a pod.
Kvalitatívny výskum = výskum založený na predpoklade, že jednotlivci si konštruujú sociálnu realitu sami v podobe významov a interpretácií. Výskum sa usiluje tieto významy a interpretácie zachytiť a opísať. Používa výskumné metódy ako neštruktúrované pozorovanie, neštruktúrované alebo pološtruktúrované interview, naratívne interview a pod.
Kvantitatívne dáta = dáta, ktoré sa vyjadrujú číselne a s ktorými sa uskutočňujú matematické operácie.
Kvantitatívny výskum = výskum založený na predpoklade, že existuje objektívna realita, ktorá je relatívne nemenná v priebehu času a v rôznom prostredí a dá sa objektívne, meraním zachytiť.
Kvázi-experiment = označenie experimentu, pri ktorom experimentálna a kontrolná skupina neboli zostavené na základe náhodnosti (napr. žrebovaním). Jeho nedostatkom je slabá interná validita. Opak: pravý experiment.

L

L-otázky (lži otázky) = otázky zamerané na kontrolu úprimnosti respondenta. Týkajú sa spoločensky nežiaduceho správania, ktorého sa však ľudia dopúšťajú, napr. Boli ste už niekedy nahnevaný? Predpokladá sa, že ak respondent na takéto otázky odpovie záporne, nebude úprimný ani pri ostatných odpovediach.
Laboratórny experiment = experiment v prísne kontrolovaných laboratórnych podmienkach. Je typický pre prírodné vedy, vyskytuje sa aj v psychologickom výskume (napr. výskum reakcií subjektu na vizuálne stimuly).
Likertova škála = druh škály, ktorá sa skladá z tvrdenia a (obyčajne) z piatich stupňov, pomocou ktorých respondent vyjadrí svoju mieru súhlasu alebo nesúhlasu Ukážka...
Longitudinálny výskum = výskum, pri ktorom sa skupina subjektov skúma opakovane obyčajne v priebehu dlhšieho času (počas niekoľko mesiacov, niekoľko rokov), napr. výskum študijného výkonu skupiny žiakov v priebehu niekoľkých školských rokov.

M

Medián = bod v distribúcii dát, nad ktorým a pod ktorým je 50 % dát. Ak sa zoradia dáta podľa frekvencie, medián je miesto, ktoré rozdeľuje zoznam na rovnaké polovice.
Meranie = priraďovanie číselných hodnôt javom podľa presných pravidiel.
Metaanalýza = štatistická metóda na sumarizovanie výsledkov z veľkého počtu skúmaní toho istého problému.
Metóda stimulovaného vybavovania si z pamäti = (stimulated recall) výskumná metóda, pri ktorej subjekt komentuje svoju minulú činnosť, ktorá bola nahraná na video. Výskumník nahrávku v kritických miestach zastavuje a kladie subjektu otázky. Výroky subjektu sa podrobia obsahovej analýze.
Miery centrálnej tendencie = 1. štatistické miery, ktoré určujú stredné umiestnenie alebo hodnotu. Najčastejšími mierami centrálnej tendencie sú aritmetický priemer, medián a modus 2. tendencia vykazovať priemerné, okolo stredu sa pohybujúce výsledky s cieľom vyhnúť sa extrémnym hodnotám.
Modus = údaj, ktorý má najväčšiu frekvenciu v distribúcii dát.
Multivariačná štatistika = štatistické metódy, ktoré sa používajú pri analýze súvislostí troch a viacerých premenných výskumu, napr. multidimenziálne škálovanie, faktorová analýza, zhluková analýza.

N

Náhodný výber subjektov = výber uskutočnený tak, že každý jedinec zo základného súboru má rovnakú šancu byť vybraný do výskumu.
Neparametrické metódy = štatistické metódy analýzy dát, ktoré nie sú založené na normálnom rozdelení dát, napr. Wicoxononv test, test Kruskala-Wallisa, test Kolmogorova-Smirnova.
Neparametrický = nemajúci charakter normálneho rozdelenia dát.
Neštruktúrované pozorovanie = pozorovanie, pri ktorom výskumník pozoruje javy a situácie bez vopred pripravenej schémy alebo pozorovacích kategórií. Teória, ktorá pri takomto pozorovaní vyrastá, vzniká prevažne induktívnym spôsobom. Neštruktúrované pozorovanie je typické pre kvalitatívny výskum.
Nezávisle premenná = premenná, ktorá spôsobuje očakávaný efekt na závisle premennú, napr. vyučovacia metóda (nezávisle premenná) bude mať očakávaný efekt na vedomosti žiakov (závisle premenná).
Nominálna škála = kvalitatívna škála, ktorá kategorizuje prvky do dvoch alebo viacerých kategórií bez určenia ich veľkosti alebo poradia (napr. pohlavie, typ školy).
Normálna distribúcia, normálne rozdelenie = frekvencia javov s pravidelným rozdelením okolo priemeru. Pri grafickom znázornení má typický zvonový tvar. Na obidvoch koncoch krivky sú javy, ktoré majú najmenšiu frekvenciu, v strede sú javy, ktoré majú najvyššiu frekvenciu. Pri ideálnom normálnom rozdelení sa aritmetický priemer, mediánmodus nachádzajú v jednom bode krivky. Ukážka...
Nulová hypotéza = hypotéza vyjadrujúca, že medzi premennými nie je štatistický významný rozdiel. Odlišuje sa od smerovej hypotézy.

O

Obsahová analýza = objektívna, systematická metóda na hodnotenie informačnej náplne textu (novín, učebnice, historického dokumentu, žiackych prác). Existuje vo forme nekvantitatívnej a kvantitatívnej, ktorej tvorcom bol B. Berelson.
Obsahová validita textu = vyjadrenie, do akej miery výskumný nástroj zodpovedá obsahu oblasti, ktorú meria, napr. pri teste vedomostí z geografie v 8. ročníku je to stupeň zhody položiek testu a učiva učebnice.
Očistenie dát = činnosť na začiatku analýzy dát s cieľom vylúčenia mylných údajov, napr. pri zámene kódov pri kódovaní.
Operačná definícia = definícia skúmanej charakteristiky (napr. výkonnosti žiaka, spokojnosti učiteľa a pod.) podľa toho, akým spôsobom sa táto charakteristika bude zisťovať (merať).
Osobnostný dotazník = dotazník zisťujúci určité osobnostné črty človeka, napr. Eysenckov dotazník B-JEPI zisťuje extroverziu-introverziu, neuroticizmus a psychotizmus (neprispôsobilosť, ľahostajnosť, hostilitu).

P

Paradigma = model výskumu, ktorý funguje ako záväzná, uznávaná teória v danom období vývoja vedy, má vybudované pojmy a výskumné metódy.
Parametrické metódy = štatistické metódy analýzy dát, ktoré sú založené na normálnom rozdelení dát, napr. Studentov t-test.
Parametrický = majúci charakter normálneho rozdelenia dát.
Participačné pozorovanie = dlhodobé a (alebo) intenzívne neštruktúrované pozorovanie typické pre kvalitatívny výskum.
Participant = osoba, ktorá sa zúčastňuje výskumu, najmä v školsko-etnografickom výskume.
Pilotáž = prvotné odskúšanie výskumného nástroja na malej vzorke respondentov (4-5) s cieľom korigovania prípadných nejasností.
PIRLS = medzinárodné porovnávanie výkonov žiakov 4. ročníka ZŠ v čitateľskej gramotnosti.
PISA = medzinárodné porovnávanie výkonov 15-ročných žiakov v čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti.
Položka = úloha v teste alebo prvok v dotazníku umožňujúce samostatné hodnotenie (skórovanie).
Populácia = základný súbor subjektov (príp. objektov) výskumu.
Poradové dáta, poradová škála = dáta, ktoré naznačujú len poradovú pozíciu, ale nie veľkosť rozdielov medzi poradím.
Pozorovanie = objektívne a systematické identifikovanie a zaznamenávanie javov.
Pravý experiment = označenie experimentu, pri ktorom experimentálna a kontrolná skupina boli zostavené na základe náhodného výberu (napr. žrebovaním). Opak: kvázi-experiment.
Predvýskum = nasleduje po pilotáži. Je to „generálka“ výskumu, v ktorej sa vyskúšajú všetky podstatné prvky projektu vrátane výskumného nástroja.
Premenná (premenná veličina) = činiteľ (faktor), ktorý môže nadobúdať rôzne hodnoty alebo stavy, napr. typ ubytovania študenta (internát, u rodičov, na priváte), skóre v teste (napr. od 0 do 50 bodov).
Presnosť = základná vlastnosť merania vo výskume. Jeden z faktorov reliability výskumu.
Pretest = vstupné meranie pri experimente.
Posttest = výstupné meranie pri experimente.
Prieskum literatúry = prvá fáza realizácie výskumného projektu, v ktorej výskumník vyhľadáva, triedi, analyzuje a syntetizuje odbornú literatúru, ktorá je relevantná pre jeho výskumné otázky.
Prípadová štúdia = hĺbkový výskum "jedného prípadu". Týmto prípadom môže byť jedna trieda, jedna škola, jedna rodina a pod. Používa sa hlavne v kvalitatívnom výskume.
Prírastkové skóre = skóre vypočítané ako posttest mínus pretest.
Prirodzený experiment = experiment uskutočnený v prirodzených (nie umele vytvorených) podmienkach (pri učení sa v triede, pri hre na ihrisku a pod.) . Protiklad k laboratórnemu experimentu.
Projektívna technika = spôsob nepriameho zisťovania ľudských vlastností, napr. kresba, slovno-asociačný text, test škvŕn Rorschacha a pod.
Proporčný stratifikovaný výber = výber homogénnych podskupín zo základného súboru a následne výber subjektov z každej podskupiny náhodným spôsobom.

R

Raport = vytvorenie pozitívnej, priateľskej atmosféry pri interview
Reliabilita = presnosť a spoľahlivosť výskumného nástroja a výskumných zistení.
Replikácia = opakovanie výskumu, obyčajne s inými subjektmi za účelom zistenia rozsahu platnosti výsledkov.
Respondent = osoba v dotazníkovom výskume.

S

Samovýber subjektov = výber na základe vlastného záujmu osôb zúčastniť sa výskumu. Do výskumu sa prihlasujú na základe zverejnenia výzvy, napr. na webovej stránke.
Screening = (z angl. screen – sieťka, mriežka) 1. diagnostikovanie na základe hrubých ukazovateľov, 2. depistáž, plošné zisťovanie, napr. v medicíne.
Sémantický diferenciál = výskumná metóda na zisťovanie konotatívneho významu pojmov subjektmi.
Sémantický priestor = významový priestor, trojdimenzionálny priestor, do ktorého sa pomocou metódy sémantického diferenciálu vyznačuje postavenie hodnotených pojmov. Na základe blízkosti, resp. vzdialenosti pojmov je možné interpretovať, do akej miery sú pojmy významovo podobné, resp. odlišné.
Skóre = číselné vyjadrenie výsledku v teste alebo v škálovanom dotazníku.
Skupinový test = test, ktorý sa zadáva skupine ľudí, na rozdiel od individuálneho testu.
Smerodajná odchýlka = štatistický údaj vyjadrujúci rozptyl dát okolo priemeru.
Smerová hypotéza = vyjadruje predpoklad, že medzi skúmanými premennými je rozdiel vo veľkosti, frekvencii a pod., napr. že dievčatá čítajú beletriu častejšie ako chlapci.
Sociálne žiaduca odpoveď = odpoveď v dotazníku alebo interview tak, aby respondent splnil očakávania výskumníka.
Sociogram = spôsob vyhodnotenia sociometrického testu vo forme grafického znázornenia výberov respondentov.
Sociometrická matica = spôsob vyhodnotenia sociometrického testu vo forme tabuľky, v ktorej sú vyznačené jednotlivé voľby respondentov.
Sociometrický index = číselné vyhodnotenie sociometrického testu matematicko-štatistickými metódami.
Sociometrický test = používa sa pri sociometrii, nie je to však test v pravom slova zmysle. Zisťuje sa ním preferovanie alebo odmietanie členov skupiny, väčšinou sa realizuje písomnou formou.
SPSS (Statistical Package for Social Sciences) = v súčasnosti najlepší softvér na štatistické spracovanie dát v spoločenských vedách.
Stratifikovaný výber subjektov = výber subjektov podľa podstatných znakov, napr. podľa veku, pohlavia, vzdelania, lokality a veľkosti sídla a pod.
Studentov t-test = štatistická metóda na zistenie významnosti rozdielov medzi aritmetickými priemermi.
Subjekt = osoba, ktorá sa zúčastňuje výskumu.
Subtest = časť testu, ktorá sa vyhodnocuje osobitne, napr. v teste inteligencie bývajú subtesty numerickej schopnosti, verbálnej schopnosti, priestorového chápania atď.
Škála = stupnica.
Štatistická významnosť = (štatisticky významný rozdiel) stanovenie, či výsledky zistené na výskumnom súbore, sa môžu zovšeobecniť na základný súbor. Obyčajne sa vyjadruje na úrovni 5 % alebo (prísnejšie) na úrovni 1 %. V prvom prípade to znamená, že výsledok by sa na základe náhody mohol vyskytnúť maximálne v piatich prípadoch zo sto. V druhom prípade to znamená, že výsledok by sa na základe náhody mohol vyskytnúť maximálne v jednom prípade zo sto. Štatistická významnosť sa vyjadruje pomocou p-úrovne. Úroveň 5 % sa vyjadruje ako p≤ 0,05, úroveň 1% sa vyjadruje ako p≤ 0,01.
Štatistický nástroj = test alebo iný prostriedok na spracovanie výskumných dát.
Štatistický test Wilcoxona = neparametrický štatistický test na určenie štatistickej významnosti rozdielu medzi poradovými dátami.
Štruktúrované pozorovanie = objektívne a systematické zaznamenávanie javov na základe vopred pripraveného systému pozorovaných kategórií.

T

Teamový výskum = výskum, na ktorom sa zúčastňuje viacero osôb obyčajne rôznych špecializácii. Zámerom je využiť potencialitu každého z nich na optimálnu realizáciu výskumu a vyhodnotenie výsledkov.
Teoretický výskum = neempirický výskum, výskum "pri stole".
Test = súbor úloh (položiek) zadávaných subjektom za účelom objektívneho vyhodnotenia ich vlastnosti. Existujú testy vedomostí a zručností, inteligencie, tvorivosti, špeciálnych schopností (napr. hudobných) atď.
Test Kruskala-Wallisa = test na určenie štatistickej významnosti rozdielu medzi viac ako dvomi skupinami.
Test významnosti, štatistický test významnosti = matematický postup, pomocou ktorého sa zisťuje, či medzi premennými existuje štatisticky vzťah, ktorý umožňuje potvrdiť alebo zamietnuť hypotézu, napríklad test Kruskala-Wallisa, test Kolmogorova-Smirnova, F-test, Studentov t-test atď.
Testová batéria = niekoľko testov, ktoré sa používajú u tých istých subjektov na meranie rôznych charakteristík.
TIMSS = medzinárodné porovnávanie výkonov žiakov 4. ročníka ZŠ v matematike a prírodných vedách.
Transkript = prepis videonahrávky alebo audionahrávky do písomnej podoby.
Triangulácia = spôsob overenia validity dát pomocou viacerých výskumných metód. Pôvodne pojem používaný len v rámci metodológie kvalitatívneho výskumu.

U

Univariačná štatistika = štatistické metódy, ktoré sa používajú pri analýze jednej premennej výskumu, napr. frekvencia, aritmetický priemer, smerodajná odchýlka.
U-test Mann-Whitneyho = štatistický test na výpočet rozdielov v poradových dátach medzi dvomi súbormi subjektov.

V

Validita na prvý pohľad = (face validity) spôsob zistenia, či výskumný nástroj meria to, čo má merať; ide o odhad, nie o štatistické určenie.
Validita výskumného nástroja = vlastnosť poukazujúca na to, že výskumný nástroj zisťuje to, čo skutočne výskumník mieni zisťovať (a nie niečo iné).
Variabilita = rozptyl.
Vedecký fakt = objektívny odraz javu, zachytený jav. Môže byť zaznamenaný kamerou, vyjadrený numericky, opísaný slovne.
Výskumná otázka = centrálna otázka, na ktorú výskum hľadá odpoveď. Ovplyvňuje vymedzenie premenných, hypotéz, výberového súboru i voľbu výskumných metód.
Výskumná technika = nejednoznačne chápaný termín, ktorá je niekedy je stotožňovaný s konkrétnym spôsobom činnosti, ktorá sa používa v rámci určitej výskumnej metódy, inokedy predstavuje samostatnú metódu, napr. projektívna technika.
Výskumný nástroj = konkrétny prostriedok na zber dát v rámci určitej výskumnej metódy, napr. dotazník CES na výskum školskej klímy.
Výberový súbor = (niekedy výskumný súbor, výskumná vzorka) ľudia alebo produkty (napr. písomné práce žiakov) vybraté do výskumu zo základného súboru.
Verifikačný výskum = výskum, ktorého cieľom je verifikovať stanovené hypotézy. Opak: exploračný výskum.

W

Wilcoxonov test = neparametrický štatistický test na určenie štatistickej významnosti rozdielu medzi poradovými dátami.

Z

Základný súbor = populácia, všetky osoby (príp. produkty), ktoré vykazujú cieľové charakteristiky, napr. základný súbor žiakov 7. ročníka ZŠ tvoria všetci žiaci študujúci v tomto ročníku v SR.
Základný výskum = bádateľská činnosť zameraná na riešenie zásadných, kľúčových otázok pedagogickej teórie. V porovnaní s aplikovaným výskumom rieši všeobecnejšie, širšie problémy.
Závisle premenná = premenná, na ktorú pôsobil efekt nezávisle premennej, napr. určitý vyučovací štýl učiteľa (nezávisle premenná) na množstvo naučeného učiva u žiaka (závisle premenná).
Zhluková analýza (klastrová analýza) = matematická metóda klasifikácie umožňujúca zoskupenie objektov do určitých skupín, zhlukov.