Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Vývoj výskumnej témy

Téma je námet na výskum, je to len vstupný moment, na ktorom je potrebné ďalej pracovať. Koncepcia danej výskumnej témy musí prejsť premýšľaním, výskumník pri nej musí prejsť istým vývinom. Je to proces hľadania a uvažovania. Naše rady:

  • Zbierajte nápady.
  • Nápady si zapisujte.
  • Poznámky si systematicky rozširujte.
  • Zvažujte rôzne teoretické hľadiská.
  • Zvažujte rôznu šírku a hĺbku pohľadu.
  • Už pri premýšľaní o výskumnej téme uvažujte o tom, ako budete vybratý problém skúmať. Zvažujte, či je váš terén dostupný, aké výskumné metódy použijete, aké výskumné nástroje uplatníte.

Systematicky pracujte na koncepcii témy. Koncepcia je teoretické chápanie vášho výskumného problému. Kľúčovú úlohu v nej hrajú odborné výrazy – pojmy. Koncepcia výskumnej témy sa buduje okolo nich.

Predpokladajme, že si zvolíte tému „Výskum záujmov žiakov ZŠ s vysokým IQ“. Svoju tému vybudujete okolo dvoch pojmov – záujem a intelektové schopnosti. Pojem „záujem“ budete musieť dať do vzťahu s pojmami, ako je „motivácia“ a azda aj s ďalšími pojmami týkajúcimi sa afektívnej stránky osobnosti žiaka. Pokiaľ ide o intelektové schopnosti, budete sa musieť rozhodnúť, či zostanete na platforme tradičného chápania inteligencie ako komplexu jednotlivých špeciálnych schopností a budete počítať s verbálnou, numerickou, priestorovou a pod. schopnosťou. Tieto schopnosti má každý človek a možno ich objektívne, „chladne“ merať, a to nezávisle na sociálnom a kultúrnom prostredí, v ktorom človek žije. Alebo sa prikloníte k chápaniu schopností ako vlastnosti človeka, ktorá je silne sociálne a kultúrne podmienená a budú vás zaujímať predovšetkým tieto činitele ako determinanty schopností a záujmu.

Vaše rozhodnutie ovplyvní viaceré prvky výskumu – ako zisťovať a hodnotiť záujem žiakov, ako zisťovať inteligenciu, ktorí žiaci budú vybratí do vášho výskumu a pod. A napokon: ako interpretovať vzťah medzi záujmom žiaka a jeho intelektovými schopnosťami.