Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Forma hypotézy

Hypotézy sú jednoznačným vyjadrením, sú výstižné a stručné. Tvar hypotézy je presne predpísaný. Je to jeden z prvkov vedeckého bádania, ktoré mu dáva presnosť a rigoróznosť. Pravidlá, podľa ktorých sa hypotézy formulujú, sú veľmi jednoduché, je preto prekvapujúce, že veľa študentských prác obsahuje nesprávne naformulované hypotézy. Zlá hypotéza je najčastejším nedostatkom väčšiny kvalifikačných prác v pedagogike.

Zlaté pravidlá formulovania hypotéz:
 1. hypotéza je oznamovacia veta,
 2. obsahuje dve premenné,
 3. jedna premenná má dve roviny, medzi ktorými je vzťah vyjadrený 2. stupňom prídavného mena alebo príslovky (menší ako, slabší ako, intenzívnejšie ako a pod.), druhá premenná nemá roviny,
 4. premenné sa dajú presne zisťovať (merať, kategorizovať).

Začínajúci učitelia majú v triede priaznivejšiu klímu ako učitelia na sklonku svojej kariéry.

Kontrola dodržania zlatých pravidiel hypotézy:

 1. ide o oznamovaciu vetu,
 2. prvá premenná je klíma triedy, druhá dĺžka praxe učiteľa,
 3. premenná „dĺžka praxe učiteľa“ má dve roviny (začínajúci učitelia; učitelia na sklonku kariéry) a vzťah medzi nimi je vyjadrený 2. stupňom prídavného mena („priaznivejší ako ...“),
 4. klíma triedy sa dá zisťovať napr. dotazníkom CES (Lašek, Mareš, 1991), dĺžka praxe sa dá zisťovať dotazníkom alebo pomocou interview.

Výcvik čítania v 1. ročníku ZŠ za pomoci počítača je efektívnejší ako výcvik čítania pomocou šlabikára.

Kontrola dodržania zlatých pravidiel hypotézy:

 1. ide o oznamovaciu vetu,
 2. prvá premenná je spôsob výcviku čítania, druhá efektívnosť čítania,
 3. premenná spôsob výcviku čítania má dve roviny (výcvik za pomoci počítača; výcvik pomocou šlabikára) a vzťah nimi je vyjadrený výrazom efektívnejší ako ...
 4. spôsob výcviku sa dá zisťovať pozorovaním, efektívnosť sa dá zistiť rýchlosťou a presnosťou čítania žiakov (počet prečítaných slabík za daný čas, počet chýb v prečítanom).

Vzťah medzi dvomi rovinami premennej sa vyjadruje druhým stupňom prídavného mena alebo príslovky a výrazmi:
viac ako ..., menej ako ..., častejší ako ..., intenzívnejší ako, vyšší ako ..., skoršie ako ..., frekventovanejší ako ..., atď.

expand Úloha

expand Úloha