Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Administratívnosť a návratnosť dotazníka

Dotazník v papierovej forme môžete realizovať viacerými spôsobmi:

  • Osobným stretnutím s respondentmi, ktorým dotazník rozdáte,
  • Zaslaním poštou,
  • Iným spôsobom je elektronický dotazník.

Návratnosť dotazníka

Ak dotazník posielate poštou, dôležitou otázkou je, koľko dotazníkov sa vráti vyplnených. Toto vyjadruje tzv. návratnosť dotazníka. Znamená pomer počtu vyplnených dotazníkov k počtu odoslaných dotazníkov. Vyjadruje sa v percentách (vyplnené deleno odoslané krát 100).

Bolo rozoslaných 500 dotazníkov. Vrátilo sa 320 dotazníkov. Návratnosť je 64 %.   graf návratnosti

Návratnosť dotazníka by mala byť čo najvyššia. Aká má byť návratnosť v konkrétnom výskume sa nedá jednoznačne určiť. Dotazníky s veľmi nízkou návratnosťou, napr. 15 %, obyčajne nemajú veľkú výpovednú hodnotu.

Pri návratnosti však nejde len o počet vyplnených dotazníkov, ale aj o štruktúru respondentov. Tá by mala zodpovedať štruktúre plánovaného výskumnému súboru. Inými slovami, respondenti, ktorí vyplnili dotazník, by mali mať takú istú štruktúru, ako bola štruktúra respondentov, ktorým boli dotazníky odoslané. Dôležitými charakteristikami štruktúry respondentov môže byť pohlavie, vek, profesijné zaradenie a pod.

Dôvody nízkej návratnosti dotazníka:

  • Neochota a nezáujem respondenta odpovedať.
  • Príliš dlhý dotazník.
  • Nezrozumiteľné, nejasné otázky.
  • Príliš osobné otázky.
  • Nezaručenie anonymity.
  • Nedostatočné vysvetlenie cieľa výskumu.
  • Nezaujímavá grafická stránka dotazníka.

Návratnosť obyčajne môžete zvýšiť, ak pošlete s dotazníkom aj sprievodný list a ofrankovanú spiatočnú obálku: V sprievodnom liste vysvetlíte, prečo sa obraciate na respondenta, a prosíte ho o vyplnenie dotazníka a jeho vrátenie, pričom uvediete aj adresu a termín zaslania. V závere listu je poďakovanie respondentovi za čas a ochotu.