Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Grafy

Grafy umožňujú dobré vizuálne porovnávanie, sú prehľadnejšie ako tabuľky. Graf nie je určený na čítanie exaktných údajov, je určený na získanie prehľadu. Grafy ukazujú trendy a tendencie. V grafoch sa čitateľ obyčajne orientuje rýchlejšie ako v tabuľke. Môžete si to overiť, keď porovnáte Tab. 2 s Grafom 1, ktorý obsahuje totožné údaje.

Rozlišujeme niekoľko druhov grafov:

Stĺpcový graf (histogram)

Na rozdiel od tabuliek, číslo a názov grafu sa uvádza pod ním.

ukážka stĺpcového grafu

Graf 1. Výsledky žiakov v dotazníku Ako komunikujem ...

Koláčový graf

Koláčový graf znázorňuje zloženie daného javu. Veľmi dobre na ňom vidno proporciu každej zložky na celku.

ukážka koláčového grafu

Graf 2. Typy výskumov v štúdiách časopisu Pedagogická revue v rokoch 1993-2003

Krabičkový graf

Výborné zobrazenie rozloženia dát umožňuje krabičkový graf (box-and-whisker plot, doslova krabička s bokombriadkami). Graf môže ukazovať priemerné hodnoty v meraných premenných, minimálne a maximálne hodnoty, priemer plus smerodajnú odchýlku alebo interval spoľahlivosti daných premenných. Ponúka tak výborný prehľad o tom, ako sú rozložené dáta.

ukážka krabičkového grafu

Graf 3. Krabičkový graf údajov zo štyroch škál (priemer a +/- jedna smerodajná odchýlka)

Čiarový graf

Čiarový graf dobre znázorňuje vývojové trendy. Vyjadruje závislosť medzi dvomi premennými – ukazuje, ako sa jedna premenná mení v závislosti od druhej, napríklad výkon žiaka od veku alebo ročníka.

ukážka čiarového grafu

Graf 4. Výkon žiakov troch cloze-testoch podľa ročníkov