Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Pravidlá pri zostavovaní škál

Pri vytváraní škál dodržiavajte isté pravidlá, pretože ich dodržiavaním môžete výrazne ovplyvniť validitu škál, a tým aj úspešnosť celého výskumu.

(A) Formulovanie vhodných výrokov


Jednotlivé výroky by mali byť:
 • spisovné,
 • jednoduché,
 • jednoznačné,
 • nesugestívne,
 • bez použitia cudzích slov,
 • bez dvojitého záporu.

(B) Vyhýbanie sa stereotypu pri možnostiach odpovede

Môže sa stať, že respondent bude odpovedať rovnako na všetky položky. Aby ste sa tomu vyhli, môžete striedať kladné a záporné znenie výroku.

(C) Vhodné označenie stupňov

Jednotlivé stupne označte jednoducho, aby ich respondenti pochopili. Dbajte na správny výber slov. Týka sa to najmä výrazov ako "väčšinou", "často", "zriedkavo", ktoré nie sú vždy jednoznačné a respondenti ich môžu rôzne interpretovať.

V škálach môžete podľa potreby uviesť aj neutrálnu možnosť odpovede: neviem, nie som rozhodnutá, (-ý), nemám vyhranený názor a pod.

(D) Výber primeraného počtu stupňov

Počet stupňov v posudzovacích škálach môže byť rôznorodý v závislosti od viacerých faktorov, napr. od cieľa výskumu, skúseností výskumníka a pod.

  Výhody   Nevýhody
  Menej stupňov  
 • prehľadnejšie
 • jednoduchšie vyhodnotenie
 • menej presné posúdenie
 • respondent sa niekedy ťažšie rozhoduje
  Viac stupňov
 • presnejšie, jemnejšie posúdenie
 • ľahšie rozhodnutie pre respondenta
 • menej prehľadné
 • komplikovanejšie vyhodnotenie

Môžete sa rozhodnúť pre párny alebo nepárny počet stupňov. Väčšinou však majú škály nepárny počet stupňov - tri, päť, sedem alebo deväť.

Párny počet stupňov

Príklad:   -3   -2   -1   +1   +2   +3

  Výhody   Nevýhody
Respondentovi neumožňujú neutrálnu odpoveď, preto sa musí rozhodnúť pre niektorú z alternatív. Chýba možnosť neutrálnej odpovede, respondenta "núti" rozhodnúť sa pre inú než neutrálnu alternatívu, čo môže viesť k tomu, že neodpovie.

Nepárny počet stupňov

Príklad:   2   1   0   1   2

  Výhody   Nevýhody
Škála je symetricky konštruovaná a respondent sa na nej ľahko orientuje, môže vyjadriť nerozhodnosť zvolením stredného bodu škály. Je tu riziko, že respondent alibisticky vyberie strednú pozíciu. Niekedy tak urobí aj vtedy, ak na otázku nevie alebo nechce odpovedať.

Pri tvorbe škálových položiek si treba premyslieť výhody a nevýhody škály s párnym a nepárnym počtom stupňov pre konkrétny výskum.