Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Druhy škál

Pri výskume môžete využiť najrôznejšie druhy škál. V pedagogickom výskume sa najčastejšie používajú tieto:

(A) Poradová škála

Poradová škála je zameraná na usporiadanie javov do poradia z rôznych hľadísk, napr. podľa významnosti alebo obľúbenosti. Výhodou tohto typu škál je ich jednoduché zhotovenie, jednoduché vyplnenie a ľahké vyhodnotenie.

Aký význam prikladáte nasledovným formám záverečného hodnotenia študenta? Usporiadajte ich do poradia podľa významnosti (1 = najdôležitejšie, 8 = najmenej dôležité):

_____ referát
_____ prezentácia v Power Pointe
_____ esej
_____ písomný test
_____ ústna skúška
_____ vypracovanie projektu
_____ absolvovanie praxe
_____ kolokvium

Problematické je to, že rozdiely medzi jednotlivým poradím nie sú vždy rovnaké. Ak respondent napríklad umiestnil na prvé miesto prezentáciu, esej na druhé a projekt na tretiu pozíciu, neviete určiť, o koľko významnejšia je preňho prezentácia ako esej alebo projekt.

(B) Intervalová škála

Pomocou intervalovej škály môžete hodnotiť vlastnosti alebo javy na stupnici. Intervalová škála má rovnako veľké intervaly (na rozdiel od poradovej), čo ju zvýhodňuje matematicky, možno s ňou robiť vyššie matematické operácie, čo s poradovými škálami nemôžete urobiť.

Označenie stredných kategórií nie je pri intervalových škálach vždy nevyhnutné. Vždy je ale potrebné označiť prvú a poslednú možnosť (napr.: 1 = veľmi zaujímavý; 5 = nudný).

stupnica 1 - 5

(C) Bipolárna škála

Bipolárna škála má na krajných póloch protikladné výrazy. Používa sa často na hodnotenie osobnosti človeka. V pedagogickom výskume ju môžete využiť pri hodnotení vlastností žiaka, učiteľa alebo aj vlastností predmetov.

introvert 1 2 3 4 5 extrovert

Pri tvorbe bipolárnych škál platia zvláštne zásady:

  • Vytvorte čo najvhodnejšie protikladné pojmy: Nie: introvertný - spoločenský; Áno: introvertný - extrovertný
  • Posudzované vlastnosti vyjadrite tým istým slovným druhom: Nie: introvertný - extrovert; Áno: introvertný - extrovertný
  • Pokiaľ je to možné, netvorte protikladný výraz pomocou predpony "ne-": Nie: introvertný - neintrovertný; Áno: introvert - extrovert

expand Úloha

(D) Likertove škály

Likertove škály patria medzi najpoužívanejšie v pedagogickom výskume. Sú pomenované po americkom psychológovi Rensisovi Likertovi...

Používajú sa na meranie názorov a postojov ľudí. Tvorí ich výrok a stupnica. Všetky výroky sa formulujú vždy v pozitívnom tvare.

Likertova škála - Voľný čas trávin najradšej v spoločnosti priateľov: úplne súhlasím, nesúhlasim, nemám vyhradený názor, nesúhlasím, úplne nesúhlasím.