Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Vyhodnocovanie dotazníka

V dotazníku sa vyhodnocuje každá položka samostatne. Pri uzatvorených položkách sa obyčajne vyhodnocuje frekvencia odpovedí na každú z ponúkaných volieb pre celý výskumný súbor. Frekvencia sa vyjadrí v relatívnom počte, teda v percentách.

Aké je najvyššie vzdelanie otcov žiakov v danom výskumnom súbore?

a) základná škola32%
b) stredná škola10%
c) stredná škola s maturitou49%
d) vysoká škola9%
Spolu100%

V položkách, v ktorých je možné odpovedať dvomi alebo viacerými spôsobmi, výsledný súčet býva nad 100%.

Získané informácie, pomocou ktorých budete overovať hypotézy, je potrebné prehľadne usporiadať, napr. do tabuľky alebo grafu.

Hypotéza: Predpokladáme, že rodičia s vyšším vzdelaním odmeňujú deti materiálnymi darmi častejšie ako rodičia s nižším vzdelaním.

Materiálne dary v závislosti od vzdelania rodičov

tabuľka prehľadu materiálnych darov

Pri otvorených položkách je potrebné jednotlivé odpovede kategorizovať – položka sa vlastne pri vyhodnocovaní uzatvorí. Zastúpenie jednotlivých kategórií odpovedí sa vyhodnotí percentuálne. Podobne je to aj s polouzatvorenými položkami.

Graf vyhodnotenia jednotlivých kategórií.