Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Hlavné otázky pri interpretácii údajov

Pri interpretácii údajov sa môžete riadiť týmito otázkami:

  1. Vyplývajú z  porovnania vašich dát nejaké súvislosti? Je v údajoch nejaká symetria, pravidelnosť, alebo sú odchýlky, či dokonca diskrepancie? Ako sa dajú vysvetliť?
  2. Vyjadrujú údaje istý trend, smerovanie, líniu, alebo sú skôr "rozhádzané"?
  3. Sú údaje v súlade s existujúcou teóriou o skúmanom jave? Do akej miery ju potvrdzujú, rozširujú, špecifikujú, alebo popierajú?
  4. Sú vaše údaje v súlade s údajmi z iných výskumov? Ak nie sú, prečo? Bolo to preto, že išlo o inú populáciu, iné obdobie alebo preto, že výsledky sa získali inakším spôsobom (inou metódou, iným výskumným nástrojom)? Alebo to bolo preto, že z údajov "vystúpili" neznáme, nekontrolované premenné?

V rámci interpretácie musíte údaje konfrontovať so stanovenými výskumnými otázkami alebo hypotézami a tieto zistenia komentujete. Pritom sa opierate o existujúcu pedagogickú teóriu a o svoje pedagogické skúsenosti (na základe ktorých ste na začiatku vytvorili svoje výskumné otázky a hypotézy) a pomocou nových zistení tieto výskumné otázky a hypotézy prehodnotíte a ďalej rozvíjate.

Ďalej sa vyjadríte, aké sú podmienky a rozsah platnosti záverov. Do akej miery sa dajú závery zovšeobecňovať, pre akú populáciu platia? Aké sú obmedzenia zistení?

Príklad výskumu s dobrou interpretáciou (diskusiou) dát:
Lukášová, H. 2007. Prekoncept pojmu kvalita života dětí u studentů učitelství. In: Mareš, J. a kol. Kvalita života u dětí a dospívajícich II. Brno, MSD, s.179-189.

Cieľom výskumu bolo zistiť sociokultúrne charakteristiky študentov denného štúdia na vysokých školách v SR. Jedno zo zistení sa týkalo typu ubytovania vo vzťahu k sídlu vysokej školy. Dotazníkového výskumu sa zúčastnilo 890 študentov. Išlo o proporčný stratifikovaný výber ikona - slovník  Proporčný stratifikovaný výber = výber homogénnych podskupín zo základného súboru a následne výber subjektov z každej podskupiny náhodným spôsobom. respondentov. Počet respondentov proporcionálne zodpovedal počtu študujúcich v danej lokalite. Údaje zobrazuje nasledujúca tabuľka a graf.

expand Úloha