Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Označenie "pravý experiment" a "kváziexperiment"

Metodológovia si tak vážia dôležitosť náhodného výberu subjektov do experimentálnej a kontrolnej skupiny, že takýto experiment označujú výrazom pravý experiment, kým taký experiment, v ktorom výskumník nedokázal urobiť výber subjektov náhodným spôsobom, označujú za kváziexperiment. Pri pohľade do výskumných štúdií je zrejmé, že veľká väčšina experimentálnych výskumov v pedagogike sú kváziexperimenty.

náhodný výber subjektov