Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Typické nedostatky v prehľadovej časti výskumnej správy

Výber informačných zdrojov

 • Bolo použitých málo informačných zdrojov – "informačná anémia".
 • Výber informačných zdrojov bol nesystematický, náhodný (použilo sa, čo bolo poruke).
 • Chýba zmapovanie hlavných prúdov (smerov) v danej problematike.
 • Výber sa uskutočnil len zo slovenských a českých prác, svetové trendy neboli zmapované. Autori z iných krajín sú nezastúpení alebo zastúpení málo.
 • Čerpanie z nespoľahlivých zdrojov – typické pri internetových zdrojoch. Sú to obyčajne zdroje bez uvedenia autora a inštitúcie.

Spracovanie informačných zdrojov

 • Prehľadová štúdia sa skladá len zo súpisu citátov, nemá spojovací text alebo hodnotiace komentáre – čo odsek, to jeden citát. Pripomína to telefónny zoznampdf
 • Chýbajú formulácie všeobecnejšej povahy, chýba nadhľad.
 • Pojmová synonymia – ten istý jav sa označuje rôznymi slovami, čím sa text stáva málo prehľadným. Pisateľ si neuvedomuje, že rozdiely v prevzatých pojmoch môžu odzrkadľovať rôzne teoretické prístupy.

  Pisateľ použil vo svojej práci na označenie toho istého javu v rôznych častiach textu tieto výrazy: kurikulum, učebné osnovy, učebný program, cieľový program školy. Je to typický prejav pojmovej synonymie, ktorý spôsobuje terminologické nedorozumenia.

 • Zlé logické členenie textu.
 • Štýl textu je "kostrbatý", neuhladený.

Príklad prehľadovej štúdie:
Mareš, J. 2005. Intervence ovlyvňující psychosociální klima školypdf. In Ježek, S. Psychosociální klima školy III. Brno : Nakladatelství MSD