Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Experiment

Experimentálna metóda (alebo stručne experiment) má medzi metódami kvantitatívneho výskumu kľúčové postavenie. Je to preto, lebo ako jediná z výskumných metód vie dokázať kauzálne dôsledky pedagogického pôsobenia. Je schopná dokázať, ako jeden edukačný jav vplýva na iný. Pomocou iných výskumných metód môžeme v pedagogike zistiť len vzájomné vzťahy javov, nemôžeme však s istotou potvrdiť, že tieto vzťahy sú kauzálne.

Experiment je významný preto, lebo sa používa na zistenie efektívnosti edukačného pôsobenia (vzdelávacieho programu, intervencie, tréningu, učebnice a pod.). To iné výskumné metódy priamo dokázať nemôžu. Napríklad pozorovaním zistíme len to, ako sa dané edukačné pôsobenie realizuje, ale nie to, či je efektívne. O jeho efektívnosti sa môžeme presvedčiť až keď ho porovnáme s iným edukačným pôsobením – a to sa dá urobiť len formou experimentu. Potenciality experimentu nemá ani pozorovanie, dotazník, interview, škálovanie, sociometria alebo test – tieto výskumné metódy slúžia na opis edukačnej reality, prípadne aj na opis jej zmeny, ale nie na zistenie jej efektívnosti. Experiment je preto nevyhnutnou výskumnou metódou pri zavádzaní edukačných zmien a inovácií a uskutočňovaní transformácií alebo reforiem.

Experiment je komplexná výskumná metóda, pretože sa pri nej nevyhnutne musia používať aj iné výskumné metódy na získanie údajov o subjektoch experimentu – test, dotazník, pozorovanie, škálovanie, sociometria atď. Nimi zisťujeme charakteristiky subjektov – a to pred i po skončení experimentu. Pri takomto výskume sa používa skupina výskumných metód, ktoré sú rámcované experimentom.

Experiment sa neorganizuje ľahko. Výskumník musí mať nielen metodologickú erudíciu, ale aj organizačné schopnosti. Pre začiatočníkov v oblasti výskumu je dobrá rada, aby najprv začali realizovať výskumy s menej komplexnými výskumnými metódami (test, dotazník, pozorovanie, škálovanie, sociogram atď.) a k experimentu prešli až keď získajú s týmito metódami dostatočné skúsenosti.