Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Typy vedeckých publikácií

Existuje široká škála publikácií, z ktorých môžete čerpať informácie o stave vašej problematiky:

Monografia – kniha, ktorá sa podrobne venuje jednej odbornej oblasti. Obyčajne ju napísal jeden, niekedy dvaja-traja autori.

  • Bačová, V. 2000. Súčasné smery v psychológii. Hľadanie alternatív pozitivizmu. Prešov: Filozofická fakulta PU
  • HOFBAUER, B. 2004. Děti, mládež, volný čas. Praha: Portál

Zborník – kniha, ktorá obsahuje príspevky od viacerých autorov. Typické sú zborníky z konferencií.

  • Komárik, E. 2007. Tolerancia kultúr a problém kultúrnej identity In: Multikultúrne tolerantná škola. Bratislava: Stimul, s. 66-71
  • Lechta, V. et al. 2003. Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál

Výskumná štúdia – obyčajne je to časopisecký text, ktorý podrobne opisuje konkrétny výskum.

Prehľadová štúdia literatúry – obyčajne časopisecká alebo zborníková štúdia, ktorá podrobne opisuje, analyzuje a hodnotí stav poznania vo vymedzenej oblasti.

Kvalifikačná práca – práca študenta, ktorou ukončil príslušný stupeň vysokoškolského štúdia (bakalárska, diplomová, dizertačná práca).

  • Tóthová, R. 2004. Konštruktivistický verzus transmisívny prístup v individuálnej koncepcii vyučovania učiteľov prírodovedných predmetov (dizertačná práca). Bratislava: Prírodovedecká fakulta UK
  • Greger, D. 2005. Možnosti zjišťování a měření obtížnosti didaktického textu (disertační práce). Praha: Pedagogická fakulta UK

Lexikón, encyklopédia – náučné slovníky, resp. príručky obsahujúce súhrn poznatkov z jednej oblasti.

  • Průcha, J., Walterová, E. , Mareš, J. 2008. Pedagogický slovník. 4. vydanie. Praha: Portál (ukážkapdf)
  • KEEVES, J. P. (ed.) 1988. Educational Research, Methodology, and Measurement: An International Handbook. Oxford: Pergamon Press