Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Dôležitosť validného merania závisle premennej

Spôsob, akým budete zisťovať závisle premennú na konci výskumu, je dôležitým faktorom a ukazovateľom kvality vášho experimentu. Zle postavené zisťovanie môže priniesť dáta, ktoré neodrážajú to, čo sa skutočne robilo s nezávisle premennou. V takomto prípade váš výskum vyprodukoval pseudoúdaje.

Kurz cudzích jazykov bol zameraný na osvojenie si komunikačných zručností v praktických situáciách. Išlo o dôraz na ústnu komunikáciu – úlohou bolo pripraviť frekventantov kurzu na turistický pobyt v zahraničí. Frekventanti sa naučili komunikačne zvládnuť témy ako požiadanie o informácie v turistickej kancelárii, na letisku, v hoteli a pod. Druhá skupina frekventantov sa učila tie isté komunikačné okruhy, ale zastúpenie písomnej komunikácie bolo oveľa väčšie ako u prvej skupiny. Výskumník testoval hypotézu, že u dospelých je učenie sa za podpory vizuálneho kanálu (písaná forma jazyka) účinnejšia ako učenie sa s prevahou ústneho spôsobu. Na konci experimentu stál výskumník pred rozhodnutím, ako testovať to, čo sa frekventanti naučili. Keďže sa ústna komunikácia dá zisťovať len individuálne, čo si nemohol z časových dôvodov dovoliť, zadal frekventantom písomný test (písomné odpovede na otázky). Jeho rozhodnutie nebolo správne. Cieľom kurzu bolo ovládnuť ústnu komunikáciu (ktorá je navyše dialogická), on však testoval písanú formu komunikácie. Je pravdepodobné, že skupina, ktorá sa učila len ústnu komunikáciu, vedela lepšie komunikovať ústne, ale v tomto teste podala lepší výkon skupina, ktorá sa učila aj písomným spôsobom. Výskumník zvýhodnil skupinu, ktorá sa učila ústny i písomný jazyk.

expand Úloha