Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Iné techniky analýzy sociálnych vzťahov

Interakčná analýza

Realizuje sa systematickým pozorovaním spontánnych interakcií medzi členmi skupiny. Výskumník si všíma, kto čo robí, s kým a ako často. Hodnotia sa rôzne aspekty skupiny, pri rôznych činnostiach (hra, dialóg a i.) a v rozmanitých situáciách (cez prestávky, po vyučovaní a i.). Diagnostickým kritériom môže byť počet telesných a očných kontaktov, vzájomné konflikty a i.

Výhodou interakčnej analýzy je to, že sa realizuje za prirodzených podmienok a získate výsledky viac podobné realite. Nevýhodou je časová náročnosť.

SORAD (sociometricko-ratingový dotazník)

SORAD predstavuje štandardizovanú metódu sociometrie určenú pre školskú prax. Používa sa od 6. ročníka ZŠ. Jej autorom je V. Hrabal. Slúži na meranie vzťahov a atmosféry medzi žiakmi v triede. Hodnotenie sa realizuje na základe Likertových škál ikona - slovník  Likertova škála = druh škály, ktorá sa skladá z tvrdenia a (obyčajne) z piatich stupňov, pomocou ktorých respondent vyjadrí svoju mieru súhlasu alebo nesúhlasu Ukážka.... Hodnotia sa všetci členovia skupiny navzájom z hľadiska vplyvu, obľuby a náklonnosti. Každý člen svoje hodnotenie zdôvodňuje.

Vyhodnotenie sa realizuje pomocou indexov:

  • Index vplyvu: určuje pozíciu žiaka v triede, napr. či je vodcom alebo patrí k okrajovým členom.
  • Index obľuby: ukazuje na mieru akceptácie žiaka ostatnými členmi skupiny, určenie osobných väzieb medzi členmi skupiny.
  • Index náklonnosti: poukazuje na mieru citovej akceptácie spolužiakov týmto členom. Je to ukazovateľ subjektívnej adaptácie a spokojnosti so vzťahmi so spolužiakmi.

Pomocou SORADu môžete diagnostikovať osobnosť jednotlivca a skupinu ako celok.

Z hľadiska diagnostiky osobnosti sa analyzujú interindividuálne vzťahy a osobnostné črty, určuje sa pozícia žiaka v triede.

Skupinová diagnostika vám umožní zistiť napr. štruktúrovanosť, kohéziu triedy, emocionálnu klímu v triede, hodnoty a normy triedy.

SORAD sa môže využiť hlavne v poradenskej praxi na hodnotenie skupín (napr. školskej triedy), ako aj hodnotenie pozície jednotlivca v skupine. Môže sa využiť aj pri riešení rôznych problémov detí, napr. v správaní a pod.