Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Operacionalizácia premenných v hypotéze

Všimnite si hypotézu:

Dievčatá podávajú v záťažových situáciách lepší učebný výkon ako chlapci.

Čo sa myslí pod výrazom učebný výkon? Ako by sa učebný výkon mal zisťovať? Aby bola hypotéza testovateľná, musí výskumník premenné tohto typu operacionalizovať – vyjadriť v kategorizovateľných alebo merateľných ukazovateľoch.

Učebný výkon budeme v tomto výskume zisťovať na konci školského roku testom vedomostí a zručností vlastnej konštrukcie.

Žiaci s výborným prospechom z matematiky majú lepší postoj k vyučovaniu tohto predmetu ako žiaci so slabým prospechom.

Čo je výborný prospech a čo je to slabý prospech? Nie sú poruke nijaké všeobecne platné kritériá kategorizácie prospechu, preto si ich výskumník musí stanoviť sám. Takýto prístup voláme arbitrárny (na základe zváženého rozhodnutia). Napríklad výborný prospech si môže výskumník vymedziť ako klasifikačný stupeň 1 (alebo priemer známok najmenej 1,5), slabý prospech môže vymedziť ako 3,5 a horší. Spôsob vymedzenia výskumník vždy uvedie, aby bola jeho hypotéza jasná a "čitateľná".

Niektoré kvantifikovateľné premenné pomáha kategorizovať štatistika. Na určenie extrémnych údajov (najlepší a najslabší) je obvykle stanovená hranica 1 plus/mínus smerodajná odchýlka ikona - slovník  Smerodajná odchýlka = štatistický údaj vyjadrujúci rozptyl dát okolo priemeru. od priemeru. To znamená, že k priemeru výskumného súboru sa pripočíta, resp. od priemeru sa odpočíta hodnota smerodajnej odchýlky. Ak je priemer prospechu výskumného súboru 2,8 a smerodajná odchýlka je 1,1, potom najlepší žiaci podľa tohto kritéria sú tí, ktorí majú prospech 1,7 alebo nižší. Najslabší žiaci sú tí, ktorí majú priemerný prospech 3,9 alebo horší. Podobné stanovenie "latky" sa dá urobiť aj v iných (ale nie všetkých) premenných.

Iné výroky ilustrujúce operacionalizáciu:

Spokojnosť učiteľov s podmienkami vyučovania budeme merať škálovaným dotazníkom vlastnej konštrukcie.

Extrovertnosť/introvertnosť učiteľov budeme merať dotazníkom JEPI Eyseneka.

Veľkosť obcí budeme kategorizovať podľa Štatistickej ročenky Slovenska.